• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عالم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعالم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عالم (جهان)، عالَم (جهان) به معنای عام عبارت است از تمامی موجود در زمان و مکان
عالم (دانشمند)، به معنی دانشمند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار