• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شاه عباس صفوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشاه عباس صفوی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

شاه عباس اول صفوی، یکی از مقتدرترین پادشاهان ایران و پنجمین پادشاه سلسله صفویّه
شاه عباس دوّم صفوی، هفتمین پادشاه از سلسله صفویه در سده یازده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار