• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 737 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۷۳۷ هجری قمری، سی و هفتمین سال از قرن ۸ قمری و مصادف با سال ۷۱۵ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: پایان دولت ایلخانیان ایران و برپایی دولت جلایریان، درگذشت حاکم اسپانیا و جانشینی پسرش، چیرگی بنی مرین بر تلمسان و فروپاشی دولت بنی زیان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر همچون: شمس الدین بن جزری و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- فروپاشی دولت ایلخانی مغول در ایران و عراق در دوران آخرین پادشاهشان ارپاخان معزالدین و تأسیس دولت جلایریان شیعه به جای آن به رهبری حسن بن حسین بن جلایر.
- درگذشت آلفونسوی چهارم و جانشینی پسرش پدروی چهارم.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- ابوالحسن علی بن عثمان مرینی در رأس سپاهی از فاس حرکت می‌کند و بر تلمسان چیره می‌شود و به حکومت بنی زیان (شاخه عبدالواد) پایان می‌دهد و قدرتش را بر مغرب میانی گسترش می‌دهد و در سال ۷۵۳ق تلمسان مجددا به دست بنی زیان می‌افتد و آنان تا زمان چیرگی عثمانیان بر آن، در سال ۹۶۲ق آن را در اختیار داشتند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
- ابن جزری شمس الدین.
- ابن خطیب جبرین.
- ابن عبدالحق.
- ابوتاشفین عبدوادی.

۴ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۳، ص۴۷۳.

جعبه ابزار