• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 326 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سیصد و بیست و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: امیرالامرایی بجکم رائقی و به‌دست آوردن حکومت مشرق، گسترش دامنه حکومت دیلمیان، مبادله اسیران میان مسلمانان و رومیان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند حسین بن روح نوبختی و ... .• بجکم رائقی وارد بغداد می‌شود، و ابن رائق می‌گریزد. بجکم با حکم خلیفه، به‌جای او به مقام امیرالامرایی گماشته می‌شود و حکومت مشرق به او داده می‌شود.
• بجکم حاکم مطلق می‌شود و ابوجعفر محمد بن یحیی بن شیرزاد را وزیر می‌کند.
• خلیفه، ابوالفتح فضل بن فرات را از وزارت برکنار، و برای بار چهارم ابوعلی بن مقله را وزیر می‌کند. این در حالی است که خلیفه با سعایت ابن رائق دستور قطع دست ابن مقله را داده بود.
• انجام مراسم پرداخت فدیه میان مسلمانان و رومیان بر کرانه رود «بدندون». بدین‌ترتیب ۶۳۰۰ زن و مرد مسلمان که برای آنها فدیه داده شد، از اسارت آزاد شدند.


معزالدوله ابوالحسین احمد بن بویه امیر کرمان بر اهواز دست می‌یابد.


• حسین بن روح نوبختی
خبز اُرزّی.


عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۲۲۰.


جعبه ابزار