• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

روش آماری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از روش‌های تحقیق در روان‌شناسی، روش آماری (Statistical method) است.

در اکثر دانش‌ها، حقیقت با به‌کارگیری روش‌های علمی (Scientific methods) به دست می‌آید. البته روش‌های پژوهشی آنها یکسان نیستند بلکه هر دسته از آنها به روش خاص خود تحقیق می‌شوند.
روان‌شناسی نیز که یکی از پردامنه‌ترین و کوشاترین علوم انسانی است، دارای روش علمی خاص خود است و همین روش علمی است که به کار می‌آید تا مطالعه علم رفتار را از دشواری برهاند. آنچه علم را تعریف می‌کند موضوع تحقیق آن نیست بلکه روش تحقیق آن است.
علمی بودن یا نبودن رویکرد مهم است. در انتخاب شیوه پژوهش، روش‌هایی وجود دارد که در کسب، طبقه‌بندی، کاربرد و ارزش اطلاعات از لحاظ توانایی تشخیص متفاوتند.
[۱] عظیمی، سیروس، اصول روان‌شناسی عمومی، تهران، دهخدا، چاپ دهم، ص۴۰.
در برخی از پژوهش‌های روان‌شناسی مانند سنجش رغبت‌ها، گرایش‌ها، هوش، حافظه، شخصیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی و هنگامی که همه افراد از نظر ویژگی مورد آزمایش بین صفر و صد قرار می‌گیرند، به‌کار می‌رود.
روش آماری (Statistical method) گاه برای توضیح و نتیجه‌گیری روش‌های چهارگانه پیشین نیز به‌کار می‌رود. در این روش به ترتیب این اعمال انجام می‌شود: شمارش، طبقه‌بندی، تعیین همبستگی، توضیح و تغییر نتایج. در واقع روش آماری فرضیه‌های روانی را از صورت کیفی به شکل کمی درمی‌آورد و با اعداد، ارقام و نمودار نمایش می‌دهد.
[۲] پارسا، محمد، زمینه نوین روان‌شناسی، تهران، بعثت، چاپ بیست و یکم، ص۱۶-۲۸.۱. عظیمی، سیروس، اصول روان‌شناسی عمومی، تهران، دهخدا، چاپ دهم، ص۴۰.
۲. پارسا، محمد، زمینه نوین روان‌شناسی، تهران، بعثت، چاپ بیست و یکم، ص۱۶-۲۸.سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «روش‌های تحقیق در روان‌شناسی »، تاریخ بازیابی ۹۷/۱۲/۱۵.    


جعبه ابزار