• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:اصحاب امام صادق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابان بن تغلب

 • ابان بن عبدالملک خثعمی کوفی

 • ابان بن عمر اسدی

 • ابراهیم بن عبدالحمید اسدی کوفی

 • ابراهیم بن محمد اسلمی اصفهانی

 • ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی

 • ابراهیم بن نصر جعفی

 • ابن ابی یعفور

 • ابن‌ ابی‌ یعفور (دائرةالمعارف‌مؤلفان‌اسلامی)

 • ابن ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه

 • ابن غراب

 • ابن قداح (دائرةالمعارف‌مؤلفان‌اسلامی)

 • ابن‌ابی‌برده ابراهیم بن مهزم کوفی

 • ابن‌ابی‌خیثمه بسطام بن حصین جعفی

 • ابن‌ابی‌کرام ابراهیم بن محمد جعفری

 • ابن‌ابی‌یعفور

 • ابن‌اذینه

 • ابن‌جریح ابوالولید عبدالملک‌ بن‌ عبدالعزیز

 • ابن‌عیینه ابومحمد سفیان‌ بن‌ عیینه هلالی

 • ابن‌محبوب‌ حسن‌ بن‌ محبوب‌ سراد بجلی

 • ابن‌مسکان‌ ابومحمد عبدالله

 • ابواسحاق ابراهیم بن رجاء شیبانی

 • ابواسحاق ابراهیم بن عمر یمانی صنعانی

 • ابواسحاق اسماعیل بن ابان وراق ازدی

 • ابواسحاق اسماعیل بن جعفر مدنی زرقی

 • ابواسماعیل ابان بن ابی‌عیاش فیروز بصری تابعی

 • ابواسماعیل ثابت بن شریح صائغ انباری

 • ابواسماعیل حاتم بن اسماعیل مدنی حارثی

 • ابوالبختری وهب بن وهب کبیر قرشی

 • ابوالجارود زیاد بن منذر کوفی

 • ابوالحسن نهدی

 • ابوالحسین آدم بن حسین نخاس

 • ابوالحسین آدم بن متوکل

 • ابوالحسین بسطام بن سابور واسطی صیمری

 • ابوالصباح ابراهیم بن نعیم عبدی کنانی کوفی

 • ابوالعباس رزیق بن زبیر خلقانی

 • ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق کوفی

 • ابوالفضل حنان بن سدیر صیرفی

 • ابوالقاسم حسین بن احمد بن ظبیان

 • ابوالمعزا حمید بن مثنی عجلی

 • ابوایوب ابراهیم بن عثمان خزاز کوفی

 • ابوبصیر

 • ابوبصیر لیث بن بختری مرادی

 • ابوبکر ایوب بن کیسان سختیانی

 • ابوبکر بن عیاش حناط کوفی

 • ابوجریر زکریا بن ادریس قمی

 • ابوجناده حصین بن مخارق سلولی

 • ابوحبیب احمد بن عائذ بجلی کوفی

 • ابوحر ادیم بن حر جعفی خثعمی حذّا کوفی

 • ابوحصین زحر بن عبدالله اسدی

 • ابوحمزه ثمالی

 • ابوحنیفه سعید بن بیان سائق الحاج

 • ابوخلاّد حکم بن حکیم صیرفی

 • ابوربیع خلید بن اوفی شامی

 • ابورفاعه حجاج بن رفاعه خشاب کوفی

 • ابوزید عبدالرحمان بن زید عدوی مدنی

 • ابوسعید ربیع بن ابی‌مدرک کوفی

 • ابوسعید صالح بن سعید قماط

 • ابوسلیمان داود بن سلیمان حمّار

 • ابوسلیمان داود بن کثیر رقی

 • ابوسلیمان داوود بن زربی خندقی

 • ابوصدقه بشر بن مسلمه کوفی

 • ابوضمره انس بن عیاض لیثی مدنی

 • ابوعاصم حفص بن عاصم سلمی

 • ابوعبدالرحمان ایوب بن عطیه حذاء

 • ابوعبدالله ابان بن عثمان احمر

 • ابوعبدالله بسّام بن عبدالله صیرفی کوفی

 • ابوعبدالله جعفر بن عفّان طائی

 • ابوعبدالله حجر بن زائده حضرمی

 • ابوعبدالله حسین بن ثور هاشمی

 • ابوعبدالله حسین بن حماد عبدی

 • ابوعبدالله حسین بن مختار قلانسی

 • ابوعبدالله زکریا بن محمد مؤمن

 • ابوعبیده زیاد بن عیسی حذاء

 • ابوعتبه

 • ابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی

 • ابوعلی حارث بن محمد بجلی احول

 • ابوعلی حدید بن حکیم ازدی

 • ابوعلی حسین بن خالد خفّاف زندجی

 • ابوعلی حسین بن علوان کلبی

 • ابوعلی حکم بن ایمن خیّاط کوفی

 • ابوعلی شقیق بن ابراهیم ازدی بلخی

 • ابوعمرو بشّار بن یسار ضبیعی عجلی کوفی

 • ابوغسّان حمید بن راشد ذهلی

 • ابوقتاده اشعری

 • ابومالک جهنی

 • ابومحمد اسماعیل بن جابر جعفی خثعمی

 • ابومحمد الاعور اسماعیل بن عبدالرحمان سدی اصفهانی

 • ابومحمد بکر بن محمد ازدی غامدی

 • ابومحمد جعفر بن یحیی رازی

 • ابومحمد حذیفة بن منصور خزاعی

 • ابومحمد حسن بن جعفر مدنی

 • ابومحمد حکم بن مسکین مکفوف

 • ابومحمد زرعة بن محمد حضرمی

 • ابومخلد سراج

 • ابومنذر جارود بن منذر کندی نخّاس

 • ابومنذر جفیر بن حکم عبدی

 • ابومنذر زهیر بن محمد خرقی

 • ابوناب حسن بن عطیه حناط محاربی

 • ابوولید حسن بن رباط بجلی رباطی

 • ابوولید ذریح بن محمد محاربی

 • ابوهذیل زفر بن هذیل کوفی

 • ابوهشام اصرم بن حوشب بجلی همدانی

 • ابویحیی حناط

 • ابویحیی زکریا بن یحیی واسطی

 • ابویحیی مکفوف

 • ابویعقوب اسحاق بن جریر بجلی کوفی

 • ابویعقوب اسحاق بن یزید طائی کوفی

 • ابویعقوب اسماعیل بن مهران سکونی کوفی

 • احمد بن حارث انماطی کوفی واقفی

 • احمد بن رزق غمشانی بجلی کوفی

 • اخی ادیم ایوب بن حر جعفی نخعی

 • ادریس بن عبدالله اشعری قمی

 • ارطاة بن حبیب اسدی کوفی

 • اسحاق بن عبدالله اشعری قمی

 • اسحاق بن عمار ساباطی فطحی

 • اسحاق بن عمار صیرفی کوفی

 • اسحاق بن غالب والبی اسدی

 • اسماعیل بن ابراهیم قصیر کوفی

 • اسماعیل بن ابی‌خالد ازدی کوفی

 • اسماعیل بن عبدالخالق اسدی جعفی انباری

 • اسماعیل بن عمار آل‌حیان تغلبی

 • اصحاب امام صادق در رجال شیخ

 • الیاس بن عمرو بجلی صیرفی خزاز

 • امامزاده عبیدالله بن محمد

 • ب

 • برد اسکاف ازدی کوفی

 • برید بن معاویه عجلی

 • بریه نصرانی عبادی حیری

 • بشار شعیری

 • بکیر بن اعین شیبانی

 • بهلول

 • بهلول بن محمد صیرفی کوفی

 • ت

 • تلید بن سلیمان محاربی‌کوفی

 • ث

 • ثابت بن جریر کوفی

 • ثعلبة بن میمون

 • ج

 • جابر بن حیان

 • جابر بن یزید جعفی

 • جابر بن یزید جعفی کوفی

 • جایگاه علم کلام

 • جبلّة بن حیّان کنانی کوفی

 • جحدر بن مغیره طائی کوفی

 • جرّاح مدائنی

 • جریر بن عبدالحمید

 • جریر بن عبدالحمید ضبی اصفهانی

 • جعفر بن عثمان کلابی رواسی وحیدی

 • جمیل بن دراج

 • جمیل بن دراج نخعی

 • جمیل بن صالح اسدی ربعی

 • ح

 • حارث بن عمران جعفری کلابی

 • حارث بن مغیره نصری (شخصیت رجالی)

 • حبیب بن معلّل خثعمی مدائنی

 • حسان بن مهران جمّال

 • حسن بن حسین جحدری کندی

 • حسن بن زیاد عطّار ضبّی

 • حسن بن سری کرخی کاتب

 • حسن بن علی زبیدی کوفی

 • حسن بن علی کلبی

 • حسین بن حمزه لیثی کوفی

 • حسین بن عثمان احمسی بجلی

 • حسین بن عثمان عامری کلابی

 • حسین بن مخلد خزاز

 • حسین بن مصعب بجلی کوفی

 • حسین بن موسی حناط کوفی

 • حسین بن نعیم صحّاف کوفی

 • حفص بن بختری کوفی بغدادی

 • حفص بن سالم (شخصیت رجالی)

 • حفص بن سوقه عمری عمروی

 • حفص بن غیاث نخعی‌کوفی

 • حکم بن سعد اسدی ناشری

 • حکم قتّات کوفی

 • حماد بن ابی‌طلحه بیّاع سابری

 • حماد بن زید ازدی

 • حماد بن عثمان ناب

 • حمران بن اعین شیبانی

 • حمزة بن حمران شیبانی

 • حمید بن شعیب سبیعی

 • خ

 • خالد بن ابی کریمه

 • خالد بن ابی‌اسماعیل کوفی

 • خالد بن جریر بجلی

 • خالد بن عبدالرحمان عطار

 • خالد بن ماد قلانسی

 • خالد بن نجیح جوان

 • خراش بن ابراهیم کوفی

 • خطاب بن مسلمه کوفی

 • خلیل عبدی کوفی

 • د

 • داود بن حصین اسدی

 • داود بن سرحان عطار

 • داود بن عطاء مدنی

 • درست بن ابی‌منصور واسطی

 • ر

 • ربیع بن محمد اصم مسلّی

 • رفاعة بن موسی اسدی نخّاس

 • رقیم بن الیاس بجلی

 • روح بن عبدالرحیم کوفی

 • رومی بن زراره شیبانی

 • ز

 • زرارة بن أعین

 • زکار بن حسن دینوری واسطی

 • زکریا بن آدم اشعری قمی

 • زکریا بن حرّ جعفی

 • زیاد بن ابی‌حلال

 • زیاد بن ابی‌غیاث

 • زیاد بن مروان قندی

 • زید بن جهم هلالی

 • زید زرّاد کوفی

 • زید نرسی

 • س

 • سالم بن ابی حفصة عجلی

 • سالم بن ابی‌سلمه

 • سالم بن مکرم

 • سالم حنّاط

 • سری بن عبدالله سلمی

 • سعد بن ابی‌خلف زام

 • سعد بن طریف اسکاف حنظلی

 • سعدان بن مسلم عامری

 • سعید بن ‌ابی‌جهم

 • سعید بن عبدالرحمان اعرج سمان

 • سعید بن غزوان اسدی

 • سعید بن مسلمه

 • سعید بن یسار ضبیعی

 • سفیان بن مصعب عبدی

 • سفیان ثوری

 • سلام بن ابی‌عمره خراسانی

 • سلیم فرّاء کوفی

 • سلیمان بن خالد اقطع

 • سلیمان بن صالح جصّاص

 • سلیمان بن مهران اعمش

 • سماعة بن مهران حضرمی کوفی (شخصیت رجالی)

 • سوید بن مسلم قلاّء

 • سید اسماعیل حمیری

 • سیدمحمد بن اسماعیل‌ جعفری

 • سیف بن عمیره نخعی

 • ش

 • شعبة بن حجاج ازدی بصری

 • شعیب بن اعین حداد

 • شعیب بن یعقوب عقرقوفی

 • شهاب بن عبدربه

 • ص

 • صابر مولای بسام

 • صالح بن ابی‌الاسود

 • صالح بن حکم نیلی احول

 • صالح بن رزین

 • صالح بن عقبة بن قیس

 • صباح بن صبیح حذّاء

 • صبّاح بن یحیی مزنی

 • صبیح ابوصباح

 • صفوان بن مهران جمال

 • صلت بن حر جعفی

 • ض

 • ضحاک ابومالک حضرمی

 • ط

 • طاهر بن حاتم قزوینی

 • طلاّب بن حوشب شیبانی

 • طلحة بن زید

 • ظ

 • ظریف بن ناصح

 • ع

 • عاصم بن حمید حنّاط

 • عاصم بن سلیمان کوزی

 • عامر بن عبدالله ازدی

 • عباد بن صهیب بصری

 • عباس بن زید مدنی

 • عباس بن ولید کوفی

 • عباس بن یزید خرزی

 • عبدالحمید بن ابی‌العلاء

 • عبدالحمید بن سعد بجلی

 • عبدالرحمان بن اعین شیبانی

 • عبدالرحمان بن حجاج بجلی کوفی (شخصیت رجالی)

 • عبدالرحمان بن سالم اشل

 • عبدالرحمان بن کثیر‌ هاشمی

 • عبدالرحمان بن محمد عرزمی

 • عبدالرزاق صنعانی

 • عبدالسلام بن سالم بجلی

 • عبدالصمد بن بشیر عرامی

 • عبدالعزیز عبدی کوفی

 • عبدالغفار بن حبیب جازی

 • عبدالغفار بن قاسم انصاری

 • عبدالکریم بن عمرو خثعمی

 • عبدالکریم بن هلال جعفی

 • عبدالله بن ادریس

 • عبدالله بن ایوب زهری

 • عبدالله بن بکیر شیبانی

 • عبدالله بن حکم ارمنی

 • عبدالله بن حماد انصاری

 • عبدالله بن زبیر اسدی

 • عبدالله بن زرارة

 • عبدالله بن سنان زهری

 • عبدالله بن عبدالرحمان اسدی

 • عبدالله بن عطاء کوفی

 • عبدالله بن غالب اسدی

 • عبدالله بن فضل هاشمی

 • عبدالله بن مسکان

 • عبدالله بن یحیی کاهلی

 • عبدالله بیاع الوشی

 • عبدالله سمان

 • عبدالله مسمعی

 • عبدالله منقری

 • عبدالله مهری

 • عبدالله نهدی

 • عبدالمؤمن انصاری

 • عبدالملک خثعمی

 • عبدالملک صیرفی

 • عبدالوهاب ثقفی

 • عبید بجلی

 • عبید مرهبی

 • عبیدالله بن علی حلبی

 • عبیدالله وصافی

 • عتیبة بیّاع القصب

 • عقبة بن خالد

 • عقبة بن محرز

 • علاء بن فضیل

 • علاء بن مقعد

 • علی بن ابی حمزه بطائنی

 • علی بن ابی مغیره

 • علی بن ابی‌حمزه بطائنی

 • علی بن جعفر صادق

 • علی بن سوید

 • علی بن سوید صنعانی

 • علی بن شجره

 • علی بن عبدالله قیسی

 • علی بن عبیدالله مدنی

 • علی بن عطیه حناط

 • علی بن عقبه

 • علی بن میمون صائغ

 • ک

 • کمیت بن زید اسدی کوفی

 • م

 • محمد بن حسن بن ابی‌ساره

 • محمد بن مسلم

 • مفضل بن عمر جعفی کوفی

 • مناظره بهلول با ابوحنیفه

 • مناظره بهلول با عمر بن عطاء عدوی

 • مناظره درباره حقانیت اسلام

 • منذر بن ‌محمد آل ابی‌الجهم

 • ن

 • نوح بن دراج نخعی

 • ه

 • هشام بن حکم

 • ی

 • یحیی بن عبدالله طالبی

 • یقطین بن موسی بغدادی

 • جعبه ابزار