• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رحم (شفقت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشفقت از جمله الفاظی است که در ابواب مختلف فقه بکار رفته است.


۱ - معنای شفقت‏

[ویرایش]

شفقت به معنای دلسوزی و مهربانی است.

۲ - کاربرد شفقت در فقه

[ویرایش]

عنوان ياد شده به مناسبت در بابهای اجتهاد و تقلید، طهارت، امر به معروف و نکاح به کار رفته است.

۳ - احکام شفقت

[ویرایش]

تسلّی دادن صاحبان مصیبت و اظهار شفقت و همدردی با آنان، هرچند تا حدّی توأم با مبالغه باشد، مستحب است؛
[۱] کشف الغطاء ج۲،ص۳۰۲
چنان که شفقت فرزند نسبت به پدر و مادرعالِم نسبت به متعلّم
[۴] النور الساطع ص ۵۶۹.
شوهر نسبت به همسر
[۵] تذکرة الفقهاء ج۲،ص۵۶۹.
پدر و مادر نسبت به دختر، بيشتر از پسراستحباب دارد.
مستحب است کسی عهده دار امور بیمار گردد که نسبت به او شفقت و دلسوزی بيشتری دارد.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء ج۲،ص۳۰۲
۲. وسائل الشیعة ج۱۶ ص ۳۳۸.    
۳. ثواب الأعمال ص۱۳۳.    
۴. النور الساطع ص ۵۶۹.
۵. تذکرة الفقهاء ج۲،ص۵۶۹.
۶. وسائل الشیعة ج ۲۱،ص۳۶۷.    
۷. نهایةالإحکام ج۲،ص۲۱۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۶۹۵.
رده‌های این صفحه : آداب اسلامی | اخلاق اسلامی
جعبه ابزار