• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

داد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین واژه می توانید به معانی زیر اطلاق شود.
داد(عدالت)
داد(فریاد)جعبه ابزار