• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خبر موثق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر دارای راوی توثیق شده غیر امامی را خبر موثق می گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

خبر موثق، خبری است که هر چند بعضی از راویان آن غیر امامی‌اند، ولی از سوی عالمان رجالی توثیق شده‌اند. در چنین خبری لازم است راویان دیگر آن امامی و واجد شرایط اعتبار بوده و نیز سند خبر به امام علیه السّلام متصل باشد.
صاحب قوانین می‌گوید: خبر موثق به خبری می‌گویند که همه راویان یا بعضی از آنان غیر امامی اما موثق باشند - علمای رجال آنان را توثیق کرده باشند - و سلسله سند آن به معصوم علیه السّلام برسد.

۲ - فرق خبر موثق باخبر ثقه

[ویرایش]

فرق میان خبر موثق و خبر ثقه در این است که حجیت خبر ثقه در گرو ثقه بودن راوی آن است، چه خبر او اطمینان آور باشد و چه نباشد؛ یعنی ثقه بودن موضوعیت دارد؛ اما حجیت خبر موثق در گرو افاده اطمینان و وثوق است، چه راوی آن ثقه باشد و چه نباشد؛ یعنی ثقه بودن طریقیت دارد.

۳ - فرق خبر موثق با خبر موثوق

[ویرایش]

خبر موثوق، به خبری گفته می‌شود که همراه با قراینی است که سبب اطمینان و وثوق به صدور آن می‌شود، از این رو نسبت میان خبر موثّق و خبر موثوق عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی یک خبر گاهی هم موثق و هم موثوق است، و گاهی موثق است اما به سبب اعراض مشهور، موثوق نیست و گاهی نیز موثوق است ولی موثق نیست، مثل: خبر ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده‌اند.
[۵] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۳۰.
[۶] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۲.
[۸] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.
[۹] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۷۸.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ج۲، ص۹۰.    
۲. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۱۶.    
۳. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۳.    
۴. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۲، ص۵۲.    
۵. فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۳۰.
۶. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۲.
۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۱۴.    
۸. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.
۹. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۷۸.
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۶.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۴۶، برگرفته از مقاله «خبر موثق».    
ا

جعبه ابزار