• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خاله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خواهر مادر ، خاله گفته می شود .


۱ - کاربرد خاله در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى تجارت، نکاح، عتق، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.

۲ - احکام فقهی در مورد خاله

[ویرایش]

مرد نمى‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وى از طریق خریدن و مانند آن، وى به طور قهرى آزاد مى‌شود. در تسرى حکم یاد شده به خاله رضاعی اختلاف است.
خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام مى‌باشد. در این حکم فرقى بین خاله نسبی و رضاعی نیست.


۲.۱ - ازدواج با خواهر زاده همسر


بنابر مشهور، ازدواج با خواهرزاده همسر جایز نیست، مگر با اجازۀ خاله او- یعنى همسر زوج- اما ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وى جایز است. در صورت اول آیا عقد خواهرزاده باطل است یا آنکه عقد صحیح است، لیکن خاله بین تنفیذ (اجازه عقد) و بر هم زدن آن مخیر است؟ مسئله اختلافى است.
خاله از جمله کسانى است که خوردن از خانه وى بدون اجازۀ او در حد متعارف و با علم نداشتن به نارضایتى او جایز است

۲.۲ - ارث بردن خاله


خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد اگر وارث میت منحصر به یک خاله باشد همه مال به او مى‌رسد و اگر چند خاله باشد، تمامى مال به طور مساوى بین ایشان تقسیم مى‌شود.
اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابرىِ جهت خویشى آنان با میت، مال به طور مساوى میانشان تقسیم مى‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدرى و مادرى باشد یا پدرى یا مادرى تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندى، مانند آنکه انتساب برخى، پدرى و مادرى و برخى دیگر تنها مادرى باشد، ارث بدین گونه تقسیم مى‌شود:
خویشاوند مادرى یک ششم در صورتى که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدرى و مادرى بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۴،ص ۱۴۱- ۱۴۲.    
۲. جواهر الکلام، ج ۳۴،ص ۱۸۵- ۱۸۶.    
۳. جواهرالکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹.    
۴. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۲۴۱.    
۵. تجواهرالکلام، ج۲۹،ص۳۰۹.    
۶. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۴- ۲۶۸.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
۸. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۹۶- ۱۹۸.    
۹. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۳۶۱- ۳۶۳.    
۱۰. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۱. جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۸۱.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۴۱۹.    


رده‌های این صفحه : ارث | فقه | نکاح
جعبه ابزار