• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خاص (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خاص ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاص (اصول)، لفظ یا حکمِ دارای شمول کمتر در مقایسه با لفظ یا حکم دیگر
خاص (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار