• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جنوب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جنوب ممکن است در معانی زیر بکار رفته باشد:

جنوب (به فتح جیم)، یکی از مفردات نهج البلاغه به معنای باد جنوب
جنوب (به ضم جیم)، یکی از مفردات نهج البلاغه به معنای پهلوهارده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار