• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تحقیق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تحقیق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تحقیق (قرائت)، ادای درست حروف از جهت مخارج و صفات ویژه آن‌ها
تحقیق (فلسفه و عرفان)، اصطلاحی در منطق فلسفه و عرفان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار