• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انفتاح باب اجتهاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانفتاح باب اجتهاد، جواز اجتهاد کردن برای استنباط احکام شرعی است.


۱ - تعریف

[ویرایش]

انفتاح باب اجتهاد، به معنای جواز به کارگیری اجتهاد برای دست یابی به احکام شرعی است. بنا بر دیدگاه انفتاح باب اجتهاد، مجتهد می‌تواند حکم هر مسئله را از راه اجتهاد، بر اساس ادله معتبر استنباط نماید و این حکم، بر او و مقلدان وی حجت است. اما کسانی (بیشتر اهل سنت و

۲ - نظر اخباریون امامیه

[ویرایش]

اخباری‌های از امامیه) که معتقد به انسداد باب اجتهاد هستند، چنین عملی را جایز نمی‌دانند.
[۱] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۴۹.
[۳] ادوار اجتهاد، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۲۱۴- ۲۱۳).


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۴۹.
۲. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۵۹۹.    
۳. ادوار اجتهاد، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۲۱۴- ۲۱۳).


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۶۸، برگرفته از مقاله «اانفتاح باب اجتهاد».    جعبه ابزار