• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انزجار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیزاری جستن و باز ایستادن راانزجار می‌گویند که از آن به معنای اول در باب امر به معروف و نهی از منکر سخن رفته است.


۱ - انزجار قلبی مؤمن از معصیت

[ویرایش]

انزجار قلبی مؤمن از معصیت و مُنکَر، واجب و لازمه ایمان به خداوند می‌باشد و اقلّ مراتبِ انکار منکر است.
[۱] توضیح المسائل (گلپایگانی)/ ۴۹۱ م ۲۸۶۳


۲ - انزجار به معنای دوم

[ویرایش]

از آن به معنای دوم در بابهای امر به معروف و نهی از منکر، نذر، صید و ذباحه و حدود سخن رفته است.

۳ - امر به معروف و نهی از منکر

[ویرایش]

هدف از نهی از منکر، انزجار انجام دهنده منکر است. بنابراین، اگر انزجار او با اقلّ مراتب نهی از منکر، یعنی اظهار انکار با زبان حاصل شود، در همان حدّ واجب است.

۴ - نذر

[ویرایش]

نذر کردن برای انزجار از فعل حرام یا ترک واجب یا مستحب، جایز است و به آن «نذر زجر» گفته می‌شود.

۵ - صید و ذباحه

[ویرایش]

انزجار سگ شکاری از شکار هنگام باز داشتن صاحبش، از علایم شکاری بودن آن است که موجب حلّیت شکار آن و نیز جواز خرید و فروش و نگهداری آن می‌باشد.

۶ - حدود

[ویرایش]

فایده اجرای حدّ، انزجار مجرم از کرده خویش است. بنابراین، واجب است حد شارب خم ر، پس از برطرف شدن مستی او جاری شود.
زجر و منع کسی که به خانه‌های مردم سَرَک می‌کشد جایز است و در صورت عدم انزجار، پرتاب کردن سنگ و چوب نیز به طرف وی جایز می‌باشد و اگر به وسیله آن آسیبی ببیند یا بمیرد، خونش هدر است و پرتاب کننده ضامن نیست؛ ولی اگر پرتاب، قبل از بازداشتن وی از این عمل باشد، پرتاب کننده ضامن است.۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل (گلپایگانی)/ ۴۹۱ م ۲۸۶۳
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۷۴.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۷۸.    
۴. جواهر الکلام ج۳۵، ص۳۶۴.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۹.    
۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۱.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۶۰-۶۶۱.    


۸ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۲۳-۷۲۴.    


جعبه ابزار