• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شرعی (واقعی) ادله نامیده می‌شود.


۱ - ادله در لغت

[ویرایش]

ادله، جمع دلیل و در لغت به معنای مرشد و راهنما است.

۲ - ادله در اصطلاح

[ویرایش]

در اصطلاح اصولی‌ها، دلیل به چیزی گفته می‌شود که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد؛ به بیان دیگر، وسیله‌ای است که مجتهد را - وجدانا" یا تعبدا" - به حکم واقعی می‌رسان .

۲.۱ - محدوده تعریف


این تعریف شامل ادله قطعی و ظنی معتبر (امارات) می‌گردد، اما اصول عملی را در بر نمی‌گیرد، زیرا این اصول به منظور تعیین وظیفه عملی مکلف در حالت شک به کار می‌رود . برخی از اصولی‌ها حکم شرعی را اعم از حکم واقعی و ظاهری معنا کرده‌اند.
[۲] نائينی، محمدحسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۳.
[۴] عزيز برزنجي، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج۱، ص۲۴.
[۵] فضلی، عبد الهادی، مبادى اصول الفقه، ص۱۷.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۱.    
۲. نائينی، محمدحسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۳.
۳. بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریة، ص۴۹.    
۴. عزيز برزنجي، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج۱، ص۲۴.
۵. فضلی، عبد الهادی، مبادى اصول الفقه، ص۱۷.
۶. جرجانی، محمد بن علی، التعریفات، ص۴۶.    
۷. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۰، برگرفته از مقاله «ادله».    


جعبه ابزار