• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعضی آیات از قرآن کریم به اسم خاصی نامیده شده هست و بعضی از اینها هم خیلی مشهور و معروف هستند مثل آیه کرسی؛ که عده ای از اینها در ذیل ذکر شده هست.در تقسیم بندی آیات، کلمه اول عناوین که آیات یا آیه هستند و همچنین الف و لام (ال) در اول کلمات، به حساب نمیاند.


آخرین آیه
آخرین منسوخ
آخرین آیه مدنی
آخرین سوره مدنی
آخرین سوره مکی
آیات آفاقی
آیه آل حم


آیات ارکان اسلام
آیات استدراج
آیات افک
آیات الله
آیات امتحان
آیات امور غیبی
آیات انبیا
آیات انفسی
آیه استخلاف
آیه اخوت
آیه استعاذه
آیه استیذان
آیه اطاعت
آیه اکمال دین
آیه امانات
آیه امتحان
آیه انذار
آیه انفال
آیه اولی الارحام
آیه استمتاع
آیه اذن جهاد
آیه اذن
آیه امانت
آیه اولوا الارحام
آیه اخذ میثاق
آیه اکمال
آیات اضلال و هدایت
آیات اضلال
آیه اثبات
آیه اثبات و محو
آیه استثناء
آیه استثنا
آیه ارث


آیه بر
آیه بسم الله الرحمن الرحیم
آیه بسمله
آیه بعث
آیه بیعت
آیه بیعت رضوان


آیه پوشش
آیات پیمان و عهد


آیه تسمیه
آیات تحدی
آیه تبدیل آیه
آیه تصدیق
آیه توارث بالایمان
آیه تشریع نماز جمعه
آیه تداین
آیه تربص
آیه تحویل قبله
آیه تغییر قبله
آیه توارث
آیه توارث از راه ایمان
آیه تیمم و وضو
آیه تشریع وضو


آیات جبر و اختیار
آیه جزای فحشا
آیه جهاد
آیه جوف
آیه جنگ
آیه جزاء فحشا


آیه چشم زخم


آیات حبط و تکفیر
آیات حربی
آیات حضری
آیه حد زنا
آیه حذر
آیه حفظ قرآن
آیه حکم زکات
آیه حد سرقت
آیه حد قذف
آیه حفظ


آیات خاص
آیات ختم بر قلوب
آیه خمس و غنیمت
آیه خمس غنیمت


آیه ذر
آیه ذکر


آیه رجم
آیه رضاع کبیر
آیه روح


آیات سعادت و شقاوت
آیات سفری
آیات سلمی
آیات سمایی
آیه سیف
آیه سجده
سید آیات
سید سوره بقره


آیات شتایی
آیه شفا
آیه شهادت
آیه شفاء


آیات صبحی
آیات صفت فوقیت
آیات صفت قرب
آیات صفات الهی
آیات صفات تشبیهی
آیات صفات تنزیهی
آیات صفات ذات
آیات صفت استهزا
آیات صفات فعل
آیات صفت اراده
آیات صفت استوا
آیات صفت حضور
آیات صفت حب
آیات صفت رضا
آیات صفت غضب
آیات صفت ید
آیات صفت وجه
آیات صفت مکر
آیه صدقات
آیه صلوات
آیات صفات قیامت
آیات صیفی


آیه طریق دعوت
آیه طلاق


آیه ظهار


آیات عین
آیات عام
آیات عصمت انبیا
آیات عرش و کرسی
آیات عفو
آیه عده طلاق
آیه عده وفات
آیه عز
آیه عدة الوفات
آیه عزت
آیه عدة الطلاق
آیه عرض امانت
آیه عصمت
آیه عبث
آیات عهد و پیمان


آیه غنیمت و خمس
آیه غنیمت


آیات فراشی
آیه فراش
آیه فیء


آیات قسم
آیات قضا و قدر
آیات قصص
آیات قوارع
آیه قبله
آیه قتال
آیه قرض
آیه قربی


آیه کرسی


آیات مجیء
آیات محکم
آیات متشابه
آیات محمول
آیات محمول مدنی
آیات مبین
آیات مجمل
آیات محاوره‌ای
آیات مبهم
آیات محمول مکی
آیات مدنی
آیات مدنی در سور مکی
آیات مدنی شبیه مکی
آیات مدنی مکی الحکم
آیات مشتبه
آیات مشهورة النسخ
آیات مشیعة النزول
آیات مطلق
آیات معاد
آیات معاهده
آیات مقید
آیات مکرر قرآن
آیات مکررة النزول
آیات مکی
آیات مکی در سور مدنی
آیات مکی شبیه مدنی
آیات مکی مدنی الحکم
آیات منسوخ
آیات منسوخ التلاوه
آیات منسوخ الحکم و التلاوه
آیات معراج
آیه مقید
آیات مکرر
آیه مودت ذوی القربی
آیه مطلق
آیات منسوخ التلاوة
آیه محرمات
آیه مصارف زکات
آیه صیف
آیه محو
آیه مناجات
آیه مداینه
منسوخ التلاوه
منسوخ الحکم و التلاوه


آیات نفس
آیات ناسخ
آیات نعم الهی
آیات نومی
آیات نهاری
آیه نهی ربا
آیه نماز جمعه
آیه نبا
آیه نجوی
آیه نسخ قرآن
آیه نسخ


آیات وعد و وعید
آیه وجوب صوم
آیه وجوب زکات
آیه وجوب روزه
آیه وجوب پوشش
آیات وعید و وعد
آیات وعید
آیات وعد
آیه وجوب حجاب


آیات هدایت و اضلال
آیات هدایت


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار