• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آراستن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآراستن، خود یا دیگری را آرایش کردن یا زینت نمودن بوده و از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، زکات، حج، عاریه، و نکاح سخن رفته است. آراستن موضوع احکام پنج گانه تکلیفی است که گاه حکم وضعی نیز بر آن مترتب می‌شود.به قول مشهور آراستن مساجد با طلا جایز نیست. و در جواز زینت کردن خانه و مشاهد مشرفه با ظروف طلا و نقره اختلاف است. آراسته شدن مردان به آنچه از طلا است - مانند زنجیر، انگشتر و ساعت - حرام و موجب بطلان نماز است.
تزیین در حال احرام به آنچه که زینت شمرده می‌شود حرام است. همچنین آراسته شدن مرد با زینتی که به زنان اختصاص دارد - مانند حریر، طلا، دستبند، گردنبند و لباس زنانه - و نیز آراسته شدن زن با زینتی که ویژه مردان است - مانند عمامه و کمربند - بنا بر فتوای مشهور جایز نیست. بر زن حرام است که خود را برای نامحرم بیاراید و بر او واجب است که آرایش خود را از نامحرم بپوشاند.
تدلیس زن آرایشگر در آراستن زنان - به این صورت که معایب آنان را بر خواستگاران یا مشتریان کنیز بپوشاند، یا زیبایی‌هایی را نشان دهد که در آنان نمی‌باشد - حرام است. زینت کردن بر زن در عدّه وفات، حرام است. حق لازم زوج بر زوجه این است که خود را برای او بیاراید.
زینت کردن زن به زیور در نماز
[۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۷۰۲
و آراستن خود در روز جمعه مستحب است. زینت کردن زن در عدّه طلاق رجعی برای شوهر مستحب است. زینت کردن جنازه با پارچه‌های قرمز و زردو نیز آراستن کالا برای فروش مکروه است. تزیین قرآن با طلا جایز است.
این که اگر معامله با طلا یا نقره مسکوکی که زنان خود را با آن می‌آرایند، رایج نباشد، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد، امّا اگر معامله با آن رایج باشد، در تعلّق زکات به آن اختلاف است.


۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۸۸.    
۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۰۵.    
۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۴۱.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۵.    
۵. مراجع تقلید، توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۳.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۷۶.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷.    
۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۷۰۲
۱۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۹۳.    
۱۱. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۲.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۲.    
۱۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۱.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۳۳۷.    
۱۵. خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ص۲۵۳.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۱۲۶.    


جعبه ابزار