معرفی سایت
ویکی فقه
ایجاد حساب کاربری ورود به سامانه مبدل پانویس انتخاب عنوان مقاله فرایند درج مقاله عنوان بندی و
منبع دهی مقاله
ایجاد پیوند داخلی
بین واژگان مقاله
لینک دادن به
پاورقی کتابخانه
مقاله کامل شده
عنوان بندی و منبع دهی مقاله  

- قبل از عنوان بندی مقاله باید ابتدا یک سطر در مورد کلیت موضوع مقاله نوشته شود.

- سه عنوان می توان در مقاله مشخص کرد:

1. عنوان اصلی: اگر عنوان مقاله بین دو مساوی قرار بگیرد، پاراگراف آن عنوان از پاراگراف عنوان بعدی جدا می شود.

2. عنوان فرعی: برای عنوان اصلی می توان عناوین فرعی قرار داد، که در این مورد باید عنوان را بین سه مساوی قرار داد.

3. عنوان فرعی فرعی: عنوان فرعی برای عناوین فرعی است، که باید بین چهار مساوی قرار بگیرد.

1. بعد از پانویس کلمه منبع را بین دو مساوی قرار می دهیم.

2. در خط بعدی از نشانه های پایین صفحه[] را انتخاب کرده و آدرس سایتی را که مقاله را از آن گرفته ایم کپی و در قلاب پیست می کنیم.

3. در ادامه آدرس اسلش/ زده وکلمه ای را که بناست در سایت مذکور برجسته شود را از آنجا کپی و و بعد از اسلش پیست می کنیم.

4. یک فاصله زده و نام سایت مذکور را در ادامه آدرس می نویسیم.

 جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید
جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید  

جعبه ابزار