فهرست مقالات برای : یس

يَسْبِتُونَ یَسَّرْنَاهُ (لغات‌قرآن) یَسِیْراً (لغات‌قرآن)
یَسُومُون (لغات‌قرآن) یَسُومُونَ (لغات‌قرآن) یَسُومُونَکُم (لغات‌قرآن)
یَسْأَمُون یَسْأَمُون (لغات قرآن) یَسْأَمُون (لغات‌قرآن)
یَسْأَمُونَ یَسْأَمُونَ (لغات قرآن) یَسْأَمُونَ (لغات‌قرآن)
یَسْأمُون (لغات‌قرآن) یَسْئَلُه یَسْئَلُه (لغات قرآن)
یَسْئَلُه (لغات‌قرآن) یَسْئَلُهُ یَسْئَلُهُ (لغات قرآن)
یَسْئَلُهُ (لغات‌قرآن) یَسْبَحُونَ (لغات‌قرآن) یَسْتَبْشِرُون
یَسْتَبْشِرُون (لغات قرآن) یَسْتَبْشِرُون (لغات‌قرآن) یَسْتَحْسِرُون
یَسْتَحْسِرُون (لغات قرآن) یَسْتَحْسِرُون (لغات‌قرآن) یَسْتَحْسِرُونَ‌ (لغات‌قرآن)
یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ (لغات‌قرآن) یَسْتَخِفَّنَّکَ‌ (لغات‌قرآن) یَسْتَسْخِرُون (لغات‌قرآن)
یَسْتَصْرِخُ (لغات‌قرآن) یَسْتَضْعَفُون (لغات‌قرآن) یَسْتَعْتِبُونْ (لغات‌قرآن)
یَسْتَغْفِرُون (لغات‌قرآن) یَسْتَفِزّ (لغات‌قرآن) یَسْتَفْتُونَکَ (لغات‌قرآن)
یَسْتَنْبِطُونَهُ (لغات‌قرآن) یَسْجُدان (لغات‌قرآن) یَسْجدُون (لغات‌قرآن)
یَسْخَر (لغات‌قرآن) یَسْر (لغات‌قرآن) یَسْرِ (لغات‌قرآن)
یَسْطُرونَ (لغات‌قرآن) یَسْطُون (لغات‌قرآن) یَسْطُونَ (لغات‌قرآن)
یَسْطون (لغات‌قرآن) یَسْفِک (لغات‌قرآن) یَسْلُب (لغات‌قرآن)
یَسومون (لغات‌قرآن) یَسومونَکُم (لغات‌قرآن) یُسَلِّطُ (لغات‌قرآن)
یُسِیغُهُ (لغات قرآن) یُسِیغُهُ‌ (لغات‌قرآن) یُسارِعُون
یُسارِعُون (لغات قرآن) یُسارِعُون (لغات‌قرآن) یُسارِعُونَ
یُسارِعُونَ (لغات قرآن) یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن) یُسْتَعْتَبُونَ (لغات‌قرآن)
یُسْتَعْتَبونَ (لغات‌قرآن) یُسْجَرُونَ (لغات‌قرآن) یُسْجَنَ (لغات‌قرآن)
یُسْحَبُون (لغات‌قرآن) یُسْحِتَکُم (لغات‌قرآن) یُسر
یُسْری‌ (لغات‌قرآن) یُسیغُهُ (لغات‌قرآن) یس
یس (مفردات‌قرآن) یسار (لغات‌قرآن) یسارعون
یسارعون (لغات قرآن) یسارعون (لغات‌قرآن) یسال
یسأم یسأمون یسأمون (لغات‌ قرآن)
یسأمون (لغات‌قرآن) یسئل یسئلون
یسئلونک یسئله یسئله (لغات قرآن)
یسئله (لغات‌قرآن) یسبحون یسبخ
یسبوا یستبشرون یستبشرون (لغات قرآن)
یستبشرون (لغات‌قرآن) یستحبون یستحسرون
یستحسرون (لغات قرآن) یستحسرون (لغات‌قرآن) یستحیِی
یستحیِی نساءهم یستحیی‌ یستخفنک
یستخلف یستدل یستسخرون
یستصرخ یستصرخه یستضعف
یستضعفون یستضعفون (لغات‌قرآن) یستعتبوا
یستعتبون یستغشون یستغیثان
یستغیثوا یستفتون یستفتونک
یستفز یستفزهم یستقدمون
یستمع یستمیله یستنبئونک
یستنبطون یستنبطونه یستنجح
یستنقذوه یستنکف یستوفون
یسجدان یسجدون یسجرون
یسحبون یسحتکم یسخطون
یسر یسر (مفردات‌قرآن) یسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
یسرِ یسرفوا یسرق
یسرنا یسّرناه یسری
یسطرون یسطون یسع
یسع‌ (مفردات‌قرآن) یسع مدراری یسعی
یسفک یسقی یسقین
یسلبهم یسلکه یسمعون
یسمن یسوعیان یسومون
یسومونکم یسیر یسیر (مفردات‌قرآن)
یسیرا یسیغ یسیغه
يستثنون

جعبه ابزار