فهرست مقالات برای : یت

یَتَخَبَّطُه یَتَخَبَّطُه (لغات قرآن) یَتَخَبَّطُه (لغات‌قرآن)
یَتَخَبَّطُهُ یَتَخَبَّطُهُ (لغات قرآن) یَتَخَبَّطُهُ (لغات‌قرآن)
یَتَخَیَّرُون یَتَخَیَّرُون (لغات قرآن) یَتَخَیَّرُون (لغات‌قرآن)
یَتَخَیَّرُونَ‌ (لغات‌قرآن) یَتَرَقَّب یَتَرَقَّب (لغات قرآن)
یَتَرَقَّب (لغات‌قرآن) یَتَرَقَّبُ یَتَرَقَّبُ (لغات قرآن)
یَتَرَقَّبُ (لغات‌قرآن) یَتَسَلَّلُون یَتَسَلَّلُون (لغات قرآن)
یَتَسَلَّلُون (لغات‌قرآن) یَتَسَلَّلُونَ (لغات‌قرآن) یَتَسَنَّهْ (لغات‌قرآن)
یَتَساءَلون (لغات‌قرآن) یَتَسائَلُون یَتَسائَلُون (لغات قرآن)
یَتَسائَلُون (لغات‌قرآن) یَتَغامَزُون یَتَغامَزُون (لغات قرآن)
یَتَغامَزُون (لغات‌قرآن) یَتَغامَزُونَ یَتَغامَزُونَ (لغات قرآن)
یَتَغامَزُونَ (لغات‌قرآن) یَتَفَطَّرْن یَتَفَطَّرْن (لغات قرآن)
یَتَفَطَّرْن (لغات‌قرآن) یَتَفَطَّرْنَ یَتَفَطَّرْنَ (لغات قرآن)
یَتَفَطَّرْنَ (لغات‌قرآن) یَتَفَیَّؤ یَتَفَیَّؤ (لغات قرآن)
یَتَفَیَّؤ (لغات‌قرآن) یَتَفَیَّؤُا یَتَفَیَّؤُا (لغات قرآن)
یَتَفَیَّؤُا (لغات‌قرآن) یَتَفَیَّؤا یَتَفَیَّؤا (لغات قرآن)
یَتَفَیَّؤا (لغات‌قرآن) یَتَّقْه یَتَّقْه (لغات قرآن)
یَتَّقْه (لغات‌قرآن) یَتَّقْهِ یَتَّقْهِ (لغات قرآن)
یَتَّقْهِ (لغات‌قرآن) یَتَکَلَّم یَتَکَلَّم (لغات قرآن)
یَتَکَلَّم (لغات‌قرآن) یَتَکَلَّمُ یَتَکَلَّمُ (لغات قرآن)
یَتَکَلَّمُ (لغات‌قرآن) یَتَمَطّی‌ یَتَمَطّی‌ (لغات قرآن)
یَتَمَطّی‌ (لغات‌قرآن) یَتَنَازَعُون یَتَنَازَعُون (لغات قرآن)
یَتَنَازَعُون (لغات‌قرآن) یَتِرَکُمْ یَتِرَکُمْ (لغات قرآن)
یَتِرَکُمْ (لغات‌قرآن) یَتِیهُونَ‌ (لغات‌قرآن) یَتْلُو
یَتْلُو (لغات قرآن) یَتْلُو (لغات‌قرآن) یَتْلُوا
یَتْلُوا (لغات قرآن) یَتْلُوا (لغات‌قرآن) یَتیهُون
یَتیهُون (لغات قرآن) یَتیهُون (لغات‌قرآن) یَتیهُونَ
یَتیهُونَ (لغات قرآن) یَتیهُونَ (لغات‌قرآن) یتبعون
یتجرعه یتحاکموا یتخالسان
یتخبطه یتخبطه (لغات قرآن) یتخبطه (لغات‌قرآن)
یتخطف یتخیرون یتخیرون (لغات قرآن)
یتخیرون (لغات‌قرآن) یتدبرون یترقب
یترقب (لغات قرآن) یترقب (لغات‌قرآن) یترکم
یترکم (لغات قرآن) یترکم (لغات‌قرآن) یتسائلون
یتسائلون (لغات قرآن) یتسائلون (لغات‌قرآن) یتسللون
یتسللون (لغات قرآن) یتسللون (لغات‌قرآن) یتسنه
یتضرعون یتطهروا یتطهرون
یتعارفون یتعد یتغامزون
یتغامزون (لغات قرآن) یتغامزون (لغات‌قرآن) یتفجر
یتفطرن یتفطرن (لغات قرآن) یتفطرن (لغات‌قرآن)
یتفکروا یتفکرون یتفیؤ
یتفیؤ (لغات قرآن) یتفیؤ (لغات‌قرآن) یتفیؤا
یتفیؤا (لغات قرآن) یتفیؤا (لغات‌قرآن) یتقبل
یتقه یتقه (لغات قرآن) یتقه (لغات‌قرآن)
یتکادمون یتکافا یتکالبون
یتکئون یتکلم یتکلم (لغات قرآن)
یتکلم (لغات‌قرآن) یتکون یتلاومون
یتلقی یتلو یتلو (لغات قرآن)
یتلو (لغات‌قرآن) یتلوا یتلوا (لغات قرآن)
یتلوا (لغات‌قرآن) یتلونون یتلونه
یتلوه یتم‌ یتم‌ (مفردات‌قرآن)
یتم (مفردات‌نهج‌البلاغه) یتماسا یتماساً
یتمطّی یتمطی‌ (لغات قرآن) یتمطی‌ (لغات‌قرآن)
یتناجون یتنازعون یتنازعون (لغات قرآن)
یتنازعون (لغات‌قرآن) یتنافسون یتنزل
یتوب یتوبون یتوفاکم
یتوفاهن یتوفی یتولهم
یتیم یتیم (قرآن) یتیم (مفردات‌قرآن)
یتیم خان یتیم نوازی یتیم(مفردات‌قرآن)
یتیمان یتیم‌نوازی یتیمة الدهر
یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر (کتاب) یتیهون یتیهون (لغات قرآن)
یتیهون (لغات‌قرآن) يَتَزاوَرونَ يتكاءده

جعبه ابزار