• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یزدگرد سوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوه خسروپرویز بود. فتوحات اسلامی خلفای نخست، در زمان پادشاهی او رخ‌داد و تقریباً سراسر قلمرو ساسانیان به تصرف سپاه اسلام درآمد و یزدگرد نیز در اطراف مرو در آسیابی کشته‌ شد.یزدگرد، پسر شهریار پسر خسروپرویز آخرین پادشاه ساسانی بود. وی فرمان‌روایی را در سال ۶۳۴ م (۱۳ ق) به دست گرفت. او پادشاهِ ضعیفی بود که وزرایش امور حکومت را به دست داشتند. در مقابلِ سپاهیان مسلمان که او را دنبال می‌کردند گریخت تا به مرو رسید و به خانه آسیابانی پناه برد. دهقانان ایرانی کسی را برای کشتن او فرستادند و او یزدگرد را در خانه آسیابان کشت.


۱. بلاذری، احمد، فتوح البلدان، ص۳۰۷.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۲۹۳.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۲، ص۱۰۹.    
۴. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۵۸۴.    
۵. ابو الفداء، اسماعیل بن علی، المختصر فی أخبار البشر، ج۱، ص۱۶۸.    
۶. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، ج۳، ص۱۲۰.    
۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۲۳۹.    عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۷.

جعبه ابزار