• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کهانت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکهانت به کسر کاف و به فتح آن
[۲] المصباح المنیر، ج۲، ص۱۲۱.
فال‌گویی، و آن عملی است که موجب اطاعت بعض أجنه از فرمان انسان می‌گردد که از آن به تسخیر جن تعبیر می‌کنند و قریب به سحر می‌باشد.


۱ - تعریف کاهن


در تعریف کاهن گفته‌اند: «الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان» یعنی کاهن کسی است که از وقایع و حوادث آینده خبر دهد.
و نیز گفته‌اند: «الکاهن من کان له رأی من الجن یأتیه الاخبار»؛ کلمه «رأی» بر وزن غنی یعنی صاحب رأی و تابع.
و این تعریف مشهور می‌باشد.
[۷] نهایة اللغه، ماده «کهن».


۲ - حکم کهانت


بالجمله کهانت به اجماع و اتفاق امامیه حرام است.
[۱۰] ریاض‌المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


۳ - پانویس

 
۱. قاموس، ماده «کهن».    
۲. المصباح المنیر، ج۲، ص۱۲۱.
۳. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۲۸.    
۴. حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵.    
۵. مکاسب (شیخ انصاری)،،ج۲، ص۳۳.    
۶. جامع‌المقاصد، ج۴، ص۳۱.    
۷. نهایة اللغه، ماده «کهن».
۸. مکاسب (شیخ انصاری)،،ج۲، ص۳۳.    
۹. جامع‌المقاصد، ج۴، ص۳۱.    
۱۰. ریاض‌المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


۴ - منبع


جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۱.جعبه ابزار