• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کفایة الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:محمد کاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ ق).کفایه الاصول آخرین متن درسی علم اصول در دوره سطح حوزه های تشیع است که در آن آخرین یافته های آخوند خراسانی در علم اصول به سبک کلاسیک و نو مطرح شده است. این کتاب حاصل مغز متفکری است که هم به معقول و هم به منقول نظر داشته است. موضوعات این کتاب به یک مقدمه و دو قسمت عمده تقسیم شده است:
۱. مباحث الفاظ;
۲. مباحث ادله عقلی. مقدمه شامل سیزده امر است; چون: تعریف و موضوع علم اصول و وضع و اقسام آن، خبر و انشا، علائم مجاز و حقیقت، اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، اشتراک لفظی و مشتق و متعلقات.
مقصد اول، در اوامر است و مطالب مربوط به اوامر را در طی سیزده فصل بحث و بررسی می کند.
مقصد دوم، در نواهی و دارای سه فصل است.
مقصد سوم، در مفاهیم که در پنج فصل مطالب مربوط به مفاهیم را بحث و بررسی می نماید.
مقصد چهارم، در عام و خاص که دارای سیزده فصل است.
مقصد پنجم، در چهار فصل تنظیم شده و مباحث الفاظ پایان می پذیرد.
مقصد ششم، شامل مباحث ادله عقلی، احکام قطع، حجّیت آن، ظن و انواع آن است.
مقصد هفتم، در اصول عملی (اصل برائت، تخییر، استصحاب، احتیاط) است و در چهار فصل از احکام آنها بحث می کند.
مقصد هشتم، در تعارض ادله و امارات است و در ضمن نه فصل به مباحثی همچون: معنای تعارض، اصالت تساقط، تعارض اخبار تعادل و تراجیح و بیان مرجحات می پردازد. خاتمه، در اجتهاد و تقلید است.
شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه، دهها شرح و حاشیه آن را معرفی کرده است.


این کتاب به زبان عربی، به وسیله انتشارات مؤسسه نشر اسلامی قم، دو جزء در یک مجلد در سال ۱۴۱۵ ق چاپ و منتشر شده است.


سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار