• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجب تدریجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواجب دارای امتداد زمانی و تدریجی الحصول را واجب تدریجی گویند.واجب تدریجی، مقابل واجب آنی، واجبی است که به تدریج در خارج محقق می گردد، مانند: روزه که به معنای امساک بوده و به قصد قربت، از اول اذان صبح تا اذان مغرب به تدریج انجام می‌شود و یا مانند: نماز که از تکبیرة الاحرام شروع و به سلام ختم می‌شود و در طول زمان این ماهیت در خارج محقق می‌گردد.


۱. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج ۱، ص ۱۴۷-۱۴۶.    فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «واجب تدریجی».

رده‌های این صفحه : واجب‌
جعبه ابزار