• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقوین (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مُقْوین (به ضم میم و سکون قاف) از واژگان قرآن کریم به معنای اغنیاء و فقراء هر دو است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

مُقْوین به معنای اغنیاء و فقراء هر دو است.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

نَحْنُ جَعَلْناها تَذْکِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِینَ‌ «ما آتش را تذکاری برای آتش آخرت و متاعی برای فقراء و اغنیا کردیم.»
در مصباح گفته: قواء به فتح اول بیابان خالی است: «اقوت الدّار» یعنی خانه خالی شد. در اقرب آمده: «اقوی فلان» به سه معنی است یعنی فلانی به بیابان نازل شد، فقیر گردید، غنی شد و در هر دو ضد بکار رود. پس مقوی به معنای نازل در بیابان و فقیر و غنی است.
[۶] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
به نظرم مراد از آن‌ در قرآن اغنیاء و فقراء هر دو است چنانکه در مجمع آمده است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۶۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ج۱، ص۶۹۴.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۵۲.    
۴. واقعة/سوره۵۶، آیه۷۳.    
۵. فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۲۶۹.    
۶. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۹، ص۳۷۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «مقوین»، ج۶، ص۶۸.    


جعبه ابزار