• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مدرسه صدر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدرسه صدر مشهورترین بنای تاریخی از دوره حکومت حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی است. این بنا در بازار بزرگ اصفهان واقع شده است. درختان کهن کاج صفا و طراوت مخصوصی به این مدرسه داده است.
[۱] گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص ۵۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس

۱ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص ۵۷.
جعبه ابزار