• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن حسن شیلمه (رویدادهای‌تاریخ‌اسلام‌ترمانینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن حسن بن سهل، فرزند حسن بن سهل بود که بر ضد معتضد عباسی تلاش می‌کرد در نهایت به‌دست معتضد کشته شد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

پدرش حسن بن سهل، وزیر مامون و از سرداران سپاه او بود. محمد به شیلمه (تلخه گندم،
[۱] کراع النمل، علي بن حسن، المنجد، شیلمه.
) ملقب شده بود. وی کوشید برضد خلیفه معتضد خروج کند و به‌دعوت برای خلافت فرزند مهتدی بن واثق پرداخت. هنگامی که خبر فعالیت او به معتضد رسید، گریخت و به زنگیان پیوست و تا پایان کارشان با رهبرشان صاحب الزنج همراه بود. آن‌گاه دستگیر شد و او را نزد معتضد آوردند.
هنگامی که نزد خلیفه حاضر شد، معتضد دستور داد او را محکم به استوانه‌ای بستند. آن‌گاه او را بر آتش چرخاندند تا آن‌که پوستش پاره پاره شد. سپس گردنش را زدند و جسدش را کنار پل بغداد به دار آویختند.
[۴] ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۷۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کراع النمل، علي بن حسن، المنجد، شیلمه.
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱۰، ص۳۲.    
۳. تنوخی، محمد بن علی، نشوار المحاضره، ج۱، ص۱۴۵، بند ۷۳.    
۴. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۷۶.


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۲۸.


جعبه ابزار