• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمدابراهیم بن محمد ملک‌التجار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدابراهیم بن محمد ملک‌التجار اصفهانی، تاجر نیکوکار و صاحب خیرات بسیار در اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.حاج محمّدابراهیم ملک التجّار فرزند حاج آقا محمّد، از تجّار نیکوکار و صاحب خیرات و مبرّات بسیار بوده، و در اصفهان شهرت بسیار داشته است.


از آثار خیریّه او:
۱. تکیه ملک در تخت فولاد که آن را جهت مرحوم آخوند کاشی بنا کرد، و متاسّفانه در تغییر و تحوّل سال‌های اخیر به کلّی تخریب و نابود شد؛
۲. مسجد ملک در محلّه پاقلعه؛
۳. تیمچه ملک در بازار؛
۴. انگورستان ملک که منزل مسکونی او بوده است؛
۵. اتمام ساختمان طارمی صحن مطهّر کاظمین (علیهماالسلام)؛
۶. تعمیر اساسی بسیاری از مساجد اصفهان من جمله مسجد نور و رضوان؛
۷. تعمیر کاروان سرای تخت فولاد.


وی سرانجام در سال ۱۳۴۱ق وفات یافته، و در منزل مسکونی خود در محلّه پاقلعه اصفهان مدفون شده است. مادّه تاریخ وفات او را میرزا حسن خان جابری انصاری چنین گفته است:
"سر برون کرد ملک گفت که این ابراهیم•••ملکی بوده و فردوس برین جایش بود".
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۴۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۲-۷۳.
[۴] جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۸۷.۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۴۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۲-۷۳.
۴. جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۸۷.مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.    


جعبه ابزار