• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۵)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد پنجم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "عین" تا پایان حرف "قاف" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.


۱ - عین

[ویرایش]

عشر - به فتح شین (مفردات‌قرآن) [۱]    ؛ عشر (ابهام‌زدایی)
عشر - به سکون شین (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ عشر (ابهام‌زدایی)
عشیر (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ رفیق
عشیره (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ خانواده
معشر (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ جماعت
معشار (مفردات‌قرآن) [۶]    
عشار (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ عشار (ابهام‌زدایی)
عشو (مفردات‌قرآن) [۸]    
عشاء (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ عشاء
عشی (مفردات‌قرآن) [۱۰]    
عصب (مفردات‌قرآن) [۱۱]    
عصر (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ عصر
عصف (مفردات‌قرآن) [۱۳]    
عصم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ عصم (ابهام‌زدایی)
اعتصام (مفردات‌قرآن) [۱۵]    ؛ اعتصام (قرآن)
استعصام (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ امتناع
عصم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ عصم (ابهام‌زدایی)
عصا (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ عصا (مقالات مرتبط)
عصیان (مفردات‌قرآن) [۱۹]    ؛ معصیت؛ گناه
عضد (مفردات‌قرآن) [۲۰]    ؛ بازو
عض (مفردات‌قرآن) [۲۱]    
عضل (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ عضل
عضین (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
عطف (مفردات‌قرآن) [۲۴]    ؛ عطف (ابهام‌زدایی)
عطل (مفردات‌قرآن) [۲۵]    
عطاء (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ عطیه
عظم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ عظم؛ عظم (ابهام‌زدایی)
عظم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ عظم؛ عظم (ابهام‌زدایی)
عظیم (مفردات‌قرآن) [۲۹]    
عظیم - اسماءالله (مفردات‌قرآن) [۳۰]    
عفریت (مفردات‌قرآن) [۳۱]    
عفف (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ عفت
عفو (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ عفو (ابهام‌زدایی)؛ عفو (مقالات مرتبط)
عفو - اسماءالله (مفردات‌قرآن) [۳۴]    
عقب - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ عقب (ابهام‌زدایی)
عقب - به ضم عین (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ عقب (ابهام‌زدایی)
عاقبة (مفردات‌قرآن) [۳۷]    
تعقیب (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ تعقیب (مقالات مرتبط)
اعقاب (مفردات‌قرآن) [۳۹]    
عقبه (مفردات‌قرآن) [۴۰]    ؛ عقبه
عقد (مفردات‌قرآن) [۴۱]    ؛ عقد ازدواج
عقر (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ عقر
عاقر (مفردات‌قرآن) [۴۳]    
عقل (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ عقل
عقم (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ عقیم
عکف (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ اعتکاف (قرآن)
علق (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ علقه
علم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ علم (دانش)؛ علم (ابهام‌زدایی)
علیم (مفردات‌قرآن) [۴۹]    
علام (مفردات‌قرآن) [۵۰]    
علم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۵۱]    ؛ علم (ابهام‌زدایی)
عالم - به فتح لام (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ عالم (ابهام‌زدایی)؛ عالم (جهان)
علامات (مفردات‌قرآن) [۵۳]    
علن (مفردات‌قرآن) [۵۴]    
اعلان (مفردات‌قرآن) [۵۵]    
علا (مفردات‌قرآن) [۵۶]    
عالی (مفردات‌قرآن) [۵۷]    
علی - به ضم عین (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ علی (ابهام‌زدایی)
علو (مفردات‌قرآن) [۵۹]    
تعالی (مفردات‌قرآن) [۶۰]    
علی - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ علی (ابهام‌زدایی)
اعلی (مفردات‌قرآن) [۶۲]    
متعالی (مفردات‌قرآن) [۶۳]    
علیون (مفردات‌قرآن) [۶۴]    
علی - حرف جر (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ علی (ابهام‌زدایی)
عمد (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ عمد
عماد (مفردات‌قرآن) [۶۷]    
عمر (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ عمر (ابهام‌زدایی)؛ عمر (زندگی)
تعمیر (مفردات‌قرآن) [۶۹]    
عمران (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ عمران (ابهام‌زدایی)؛ عمران (پدر مریم)
عمیق (مفردات‌قرآن) [۷۱]    
عمل (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ عمل
عم (مفردات‌قرآن) [۷۳]    
عمه - به تشدید میم (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ عمه (ابهام‌زدایی)
عمه (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ عمه (ابهام‌زدایی)
عمی (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
عن (مفردات‌قرآن) [۷۷]    
عنب (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ عنب
عنت (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ عنت
اعنات (مفردات‌قرآن) [۸۰]    
عنید (مفردات‌قرآن) [۸۱]    
عند (مفردات‌قرآن) [۸۲]    
عنق (مفردات‌قرآن) [۸۳]    
عنکبوت (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ عنکبوت (ابهام‌زدایی)؛ عنکبوت
عناء (مفردات‌قرآن) [۸۵]    
عهد (مفردات‌قرآن) [۸۶]    
معاهده (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
عهن (مفردات‌قرآن) [۸۸]    
عوج (مفردات‌قرآن) [۸۹]    
عود (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ عود (ابهام‌زدایی)
اعاده (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ اعاده
معاد (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ معاد (ابهام‌زدایی)
عاد (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ قوم عاد
عید (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ عید
عوذ (مفردات‌قرآن) [۹۵]    
اعاذه (مفردات‌قرآن) [۹۶]    
استعاذه (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ استعاذه (مقالات مرتبط)
معاذ (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ معاذ (ابهام‌زدایی)
عور (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ عورت
عوق (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    
عول (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ عول (ابهام‌زدایی)
عام (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ عام (ابهام‌زدایی)؛ سال
عون (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ اعانت
استعانت (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ استعانت (مقالات مرتبط)
مستعان (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    
عوان (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    
عیب (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ عیب
عیر (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    
عیسی (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ حضرت عیسی
عیش (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    
عیل (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ فقر
عائل (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ فقیر
عین - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ عین (ابهام‌زدایی)؛ چشم؛ چشمه
عین - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ عین (ابهام‌زدایی)
معین (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    
عی (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    

۲ - غین

[ویرایش]

غبر (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    
غبن (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ تغابن (ابهام زدایی)
غثاء (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    
غدر (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ غدر (مقالات مرتبط)
غدق (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    
غدو (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ غدوه
غد (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
غرب (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
مغرب (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    
غراب (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
غرابیب (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
غرر (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ غرور
غرف (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
غرق (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ غرق (مقالات مرتبط)
غرم (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    
غریم (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ غریم (مقالات مرتبط)
غرو (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    
غزل (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ غزل (ابهام‌زدایی)
غزو (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ غزوه؛ جنگ
غسق (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    
غسل (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ غسل
مغتسل (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
غسلین (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ غساله
غشی (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ غاشیه (ابهام‌زدایی)
غصب (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ غصب (مقالات مرتبط)
غصه (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ غصه
غضب (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ غضب (مقالات مرتبط)
غض (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ غض (مقالات مرتبط)
غطش (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
غطاء (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ پرده
غفر (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
غفلت (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ غفلت (مقالات مرتبط)
غلبه (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ غلبه (علوم دیگر)
غلب (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    
غلیظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    
غلف (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ اغلف
غلق (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
غل - به ضم غین (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ غلول؛ غل (ابهام‌زدایی)
غل - به کسر غین (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ غل (ابهام‌زدایی)
غلام (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ غلام (ابهام‌زدایی)
غلو (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ غلو
غلی (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ جوشیدن
غمر (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ غمره (ابهام‌زدایی)
غمز (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    
غمض (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    
غم (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ حزن (علوم دیگر)
غنیمت (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ غنیمت
غنم (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
غنی (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    
غوث (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ اعانت؛ استغاثه
غار (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ غار ثور
غور (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ اغاره (ابهام‌زدایی)
غوص (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ غواصی
غوط (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ حکم غائط (قرآن)
غول (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ غول (ابهام‌زدایی)
غوی (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
غیب (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ اخبار غیب
غیبة (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ غیبت (اخلاق)
غیابة (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    
غیث (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ باران
غیر (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
غیض (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
غیظ (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    ؛ غضب

۳ - فاء

[ویرایش]

فاء (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    
فؤاد (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ قلب
فئه (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    
فتأ (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
فتح (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ فتح (ابهام‌زدایی)
فتر (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ فترت
فتق (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    ؛ شکافتن؛ فتق (ابهام‌زدایی)
فتل (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ تابیدن
فتن (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ فتنه؛ امتحان؛ اختبار؛ ابتلا
فتی (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    ؛ جوان
فتوی (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ فتوی
فج (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
فجر (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    ؛ شکافتن؛ فجر (ابهام‌زدایی)؛ صبح (مقالات مرتبط)
فاجر (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    
فجوه (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
فحش (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ دشنام (مقالات مرتبط)
فخر (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ تفاخر (مقالات مرتبط)
فدی (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    ؛ فدیه (مقالات مرتبط)
فرت (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    ؛ فرات (ابهام‌زدایی)
فرث (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
فرج (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    ؛ فرج (ابهام‌زدایی)؛ فرج (مهبل)
فرح (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    ؛ شادی
فرد (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    
فردوس (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ جنت (مقالات مرتبط)
فر (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    ؛ فرار
فرش (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    ؛ فرش (مقالات مرتبط)
فراش (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    ؛ پروانه
فرض (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ وجوب؛ قطع
فارض (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ پیر
فرط (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    ؛ فرط؛ افراط؛ تجاوز (فقه)
فرع (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ فرع (علوم دیگر)
فرعون (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    ؛ فرعون
فراغ (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ فراغ (ابهام‌زدایی)؛ اوقات فراغت (اخلاق)
افراغ (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    
فرق (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ فرق (علوم دیگر)
فره (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ خودپسندی
فری (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ پاره کردن؛ قطع
افتراء (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ، افترا (ابهام‌زدایی)؛ افترا (اخلاق)
فز (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    
فزع (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ خوف (فقه)
فسح (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ فسح (ابهام‌زدایی)
فساد (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ فساد (مقالات مرتبط)
فسر (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ تفسیر
فسق (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ فسق؛ فاسق
فشل (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ ضعف؛ خوف (فقه)
فصح (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ فصاحت
فصل (مفردات‌قرآن) [۲۲۶]    ؛ فصل (ابهام‌زدایی)؛ بریدن (مقالات مرتبط)؛ جدا کردن
فصال (مفردات‌قرآن) [۲۲۷]    
فصیله (مفردات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ عشیره (مقالات مرتبط)
یوم الفصل (مفردات‌قرآن) [۲۲۹]    ؛ یوم الفصل
فصل الخطاب (مفردات‌قرآن) [۲۳۰]    
قول فصل (مفردات‌قرآن) [۲۳۱]    
فصم (مفردات‌قرآن) [۲۳۲]    ؛ شکستن (مقالات مرتبط)
فضح (مفردات‌قرآن) [۲۳۳]    
فض (مفردات‌قرآن) [۲۳۴]    ؛ شکستن (مقالات مرتبط)
فضه (مفردات‌قرآن) [۲۳۵]    ؛ فضه (ابهام‌زدایی)
فضل (مفردات‌قرآن) [۲۳۶]    ؛ فضل (مقالات مرتبط)
تفضیل انبیاء (مفردات‌قرآن) [۲۳۷]    
تفضیل یهود (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    
تفضیل انسان (مفردات‌قرآن) [۲۳۹]    ؛ برتری انسان بر موجودات
فضو (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    
افضاء (مفردات‌قرآن) [۲۴۱]    ؛ افضاء (ابهام‌زدایی)
فطر (مفردات‌قرآن) [۲۴۲]    ؛ پاره کردن (مقالات مرتبط)؛ فرج (مفردات‌قرآن)
فاطر (مفردات‌قرآن) [۲۴۳]    ؛ فاطر (ابهام‌زدایی)
فطور (مفردات‌قرآن) [۲۴۴]    ، سستی
تفطر (مفردات‌قرآن) [۲۴۵]    
انفطار (مفردات‌قرآن) [۲۴۶]    ؛ انفطار (ابهام‌زدایی)
فطرت (مفردات‌قرآن) [۲۴۷]    ؛ فطرت (مقالات مرتبط)
فظ (مفردات‌قرآن) [۲۴۸]    ؛ سوء خلق (اخلاق)
فعل (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ فعل
فعله (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    
فعال (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    
فقد (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    ؛ غیبت (غایب)
تفقد (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    
فقر (مفردات‌قرآن) [۲۵۴]    ؛ فقر (مقالات مرتبط)
فقیر (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ فقیر (ابهام‌زدایی)؛ فقیر (مقالات مرتبط)
فاقره (مفردات‌قرآن) [۲۵۶]    
فقع (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    
فقه (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    ؛ فقه
تفقه (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    ؛ تفقه
فکر (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ تفکر (مقالات مرتبط)
فک (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    ؛ فک (ابهام‌زدایی)
فاکهه (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    
فاکه (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    
تفکه (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛ تعجب؛ ندم (مفردات‌قرآن)
فکه (مفردات‌قرآن) [۲۶۵]    ؛ تکبر؛ بذله‌گویی
فلح (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    ؛ رستگاری
فلق - به سکون لام (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ فلق (ابهام‌زدایی)؛ شکافتن (مقالات مرتبط)
انفلاق (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ شکافته شدن‌
فالق (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    
فلق - به فتح لام (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    ؛ فلق (ابهام‌زدایی)
فلک - به ضم فاء (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    ؛ فلک (ابهام‌زدایی)؛ الفلک (ابهام‌زدایی)
فلک - به فتح فاء (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ فلک (ابهام‌زدایی)
فلان (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    
فند (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    
فنن (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    ؛ شاخه
فناء (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ فناء (مقالات مرتبط)
فهم (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]    ؛ علم (دانش)؛ فهم عرفی
فوت (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ فوت (ابهام‌زدایی)
تفاوت (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    
فوج (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]    ؛ طائفه
رجعت (مفردات‌قرآن) [۲۸۱]    ؛ رجعت (مقالات مرتبط)
فور (مفردات‌قرآن) [۲۸۲]    ؛ غلی (مفردات‌قرآن)؛ جوشیدن
فوز (مفردات‌قرآن) [۲۸۳]    ؛ فلح (مفردات‌قرآن)؛ رستگاری
فوض (مفردات‌قرآن) [۲۸۴]    ؛ تفویض (علوم دیگر)
فوق (مفردات‌قرآن) [۲۸۵]    ؛ بالا (ابهام زدایی)؛ علو (مفردات‌قرآن)
افاقه (مفردات‌قرآن) [۲۸۶]    ؛ افاقه؛ صحت (مقالات مرتبط)
فواق (مفردات‌قرآن) [۲۸۷]    ؛ اجل (مقالات مرتبط)
فوم (مفردات‌قرآن) [۲۸۸]    ؛ حبوبات
فاه (مفردات‌قرآن) [۲۸۹]    ؛ دهان
فی (مفردات‌قرآن) [۲۹۰]    
فیء (مفردات‌قرآن) [۲۹۱]    ؛ فیء (مقالات مرتبط)؛ رجوع (مقالات مرتبط)
فیء رسول خدا (مفردات‌قرآن) [۲۹۲]    
فیض (مفردات‌قرآن) [۲۹۳]    ؛ فیض دائم خداوند
افاضه (مفردات‌قرآن) [۲۹۴]    ؛ افاضه
فیل (مفردات‌قرآن) [۲۹۵]    ؛ فیل؛ فیل (ابهام‌زدایی)
اصحاب فیل (مفردات‌قرآن) [۲۹۶]    ؛ اصحاب فیل؛ فیل (ابهام‌زدایی)

۴ - قاف

[ویرایش]

ق (مفردات‌قرآن) [۲۹۷]    ؛ ق (ابهام‌زدایی)؛ سوره ق
قبح (مفردات‌قرآن) [۲۹۸]    ؛ حسن و قبح (مقالات مرتبط)
قبر (مفردات‌قرآن) [۲۹۹]    ؛ قبر (مقالات مرتبط)
مقبره (مفردات‌قرآن) [۳۰۰]    
قبس (مفردات‌قرآن) [۳۰۱]    ؛ شعله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اقتباس (مفردات‌قرآن) [۳۰۲]    ؛ اقتباس
قبض (مفردات‌قرآن) [۳۰۳]    ؛ قبض
قبل - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) [۳۰۴]    ؛ قبل (ابهام‌زدایی)؛ تقدم و تاخر به زمان
قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) [۳۰۵]    ؛ قبل (ابهام‌زدایی)؛ آشکار
قبل - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) [۳۰۶]    ؛ قبل (ابهام‌زدایی)
قبول (مفردات‌قرآن) [۳۰۷]    ؛ قبول (ابهام‌زدایی)
اقبال (مفردات‌قرآن) [۳۰۸]    ؛ اقبال (ابهام زدایی)
تقبل (مفردات‌قرآن) [۳۰۹]    
تقابل (مفردات‌قرآن) [۳۱۰]    ؛ تقابل (ابهام‌زدایی)؛ تقابل (مقالات مرتبط)
قبیل (مفردات‌قرآن) [۳۱۱]    ؛ کفیل؛ آشکار؛ قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن)
قبله (مفردات‌قرآن) [۳۱۲]    ؛ قبله
تغییر قبله (مفردات‌قرآن) [۳۱۳]    ؛ تغییر قبله
قتر - به سکون تاء (مفردات‌قرآن) [۳۱۴]    ؛ قتر (ابهام‌زدایی)؛ اقتار
قتر - به فتح تاء (مفردات‌قرآن) [۳۱۵]    ؛ قتر (ابهام‌زدایی)؛ غبار؛ دود
قتور (مفردات‌قرآن) [۳۱۶]    ؛ بخل (مقالات مرتبط)
مقتر (مفردات‌قرآن) [۳۱۷]    ؛ فقیر (مقالات مرتبط)
قتل (مفردات‌قرآن) [۳۱۸]    ؛ قتل (مقالات مرتبط)
قتال (مفردات‌قرآن) [۳۱۹]    ؛ قتال (مقالات مرتبط)
قتال در اسلام (مفردات‌قرآن) [۳۲۰]    ؛ قتال (مقالات مرتبط)
قثاء (مفردات‌قرآن) []
قحم (مفردات‌قرآن) []
قدح (مفردات‌قرآن) []
قد - به سکون دال (مفردات‌قرآن) []
قد - به تشدید دال (مفردات‌قرآن) []
قدد (مفردات‌قرآن) []
قدر - به سکون دال (مفردات‌قرآن) []
قدر - به فتح دال (مفردات‌قرآن) []
قدر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) []
تقدیر (مفردات‌قرآن) []
قدیر (مفردات‌قرآن) []
لیله قدر (مفردات‌قرآن) []
قدس (مفردات‌قرآن) []
روح القدس (مفردات‌قرآن) []
تقدیس (مفردات‌قرآن) []
قدوس (مفردات‌قرآن) []
قدم (مفردات‌قرآن) []
تقدیم (مفردات‌قرآن) []
قدیم (مفردات‌قرآن) []
قدو (مفردات‌قرآن) []
قذف (مفردات‌قرآن) []
قرء - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) []
قرء - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) []
قرآن (مفردات‌قرآن) []
قرب (مفردات‌قرآن) []
قربان (مفردات‌قرآن) []
قرح (مفردات‌قرآن) []
قرد (مفردات‌قرآن) []
قرار (مفردات‌قرآن) []
قریش (مفردات‌قرآن) []
قرض (مفردات‌قرآن) []
قرطاس (مفردات‌قرآن) []
قرع (مفردات‌قرآن) []
قرف (مفردات‌قرآن) []
قرن (مفردات‌قرآن) []
اقتران (مفردات‌قرآن) []
اقران (مفردات‌قرآن) []
تقرین (مفردات‌قرآن) []
قرین (مفردات‌قرآن) []
قارون (مفردات‌قرآن) []
ذوالقرنین (مفردات‌قرآن) []
جعبه ابزار