• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد دوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ج
۲ - ح
۳ - خ
۴ - د

۱ - ج

[ویرایش]

جیم (مفردات‌قرآن)[۱]    
جأر (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبّ (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ جب
جبت (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ جبت (مقالات مرتبط)
جبر (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ جبر (مقالات مرتبط)
جبریل (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ جبرئیل (مقالات مرتبط)
جبل [۷]    ؛ جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبله (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ جبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبن (مفردات‌قرآن) [۹]    
جبه (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ جبه (مقالات مرتبط)
جبی (مفردات‌قرآن) [۱۱]    
اجتباء (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ اجتبا (مقالات مرتبط)
جث (مفردات‌قرآن) [۱۳]    
جثم (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جثی (مفردات‌قرآن) [۱۵]    
جحد (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جحیم (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ جحیم (مقالات مرتبط)
جدث (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جد (مفردات‌قرآن) [۱۹]    
جدار (مفردات‌قرآن) [۲۰]    
جدل (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ جدل (مقالات مرتبط)
جذّ (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جذع (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
جذوة (مفردات‌قرآن) [۲۴]    
جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جراد (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جر (مفردات‌قرآن) [۲۷]    
جرز (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرع (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرف - به ضم جیم و راء (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ جرف (به ضم جیم و راء)
جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۱]    ؛ جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزء (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزع (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ جزع (مقالات مرتبط)
جزاء (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ جزاء (مقالات مرتبط)
جسد (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جس (مفردات‌قرآن) [۳۷]    
جسم (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جعل (مفردات‌قرآن) [۳۹]    ؛ جعل (مقالات مرتبط)
جفاء - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۴۰]    
جفن (مفردات‌قرآن) [۴۱]    
جفو (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ جفا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلب (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جالوت (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ جالوت (مقالات مرتبط)
جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ جلد - به فتح جیم (مقالات مرتبط)
جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ جلد - به کسر جیم (مقالات مرتبط)
جلس (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ جلس (مقالات مرتبط)
جلال (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ جلال (مقالات مرتبط)
جلو (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمح (مفردات‌قرآن) [۵۰]    ؛ جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمد (مفردات‌قرآن) [۵۱]    
جمع (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ جمع (مقالات مرتبط)
جمعه (مفردات‌قرآن) [۵۳]    ؛ جمعه (مقالات مرتبط)
جمل (مفردات‌قرآن) [۵۴]    ؛ جمل (مقالات مرتبط)؛ شتر (مقالات مرتبط)
جمله (مفردات‌قرآن) [۵۵]    
جمال (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ جمال (مقالات مرتبط)
جمّ (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ جم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنب (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جنب (مقالات مرتبط)
جناح (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ جناح (مقالات مرتبط)
جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ جند - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنف (مفردات‌قرآن) [۶۱]    
جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛ جن - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جن (مفردات‌قرآن) [۶۳]    
جان (مفردات‌قرآن) [۶۴]    ؛ جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنت (مفردات‌قرآن) [۶۵]    
جنی (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جهد - به فتح و ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ جهاد (مقالات مرتبط)
جهر - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ جهر (مقالات مرتبط)
جهاز (مفردات‌قرآن) [۶۹]    
جهل (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ جهل (مقالات مرتبط)
جهنم (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ جهنم (مقالات مرتبط)
جوب (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جود (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ جودی (مقالات مرتبط)
جار (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ جار
جوز (مفردات‌قرآن) [۷۵]    
جوس (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
جوع (مفردات‌قرآن) [۷۷]    
جوف (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوّ - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاء (مفردات‌قرآن) [۸۰]    
جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جید (مفردات‌قرآن) [۸۲]    

۲ - ح

[ویرایش]

حاء (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
حبّ (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ حب (مقالات مرتبط)
حبه (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حبر (مفردات‌قرآن) [۸۶]    
حبس (مفردات‌قرآن) [۸۷]    ؛ حبس (مقالات مرتبط)
حبط (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ حبط (مقالات مرتبط)
حبک (مفردات‌قرآن) [۸۹]    
حبل (مفردات‌قرآن) [۹۰]    
حتم (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حتی (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ حتی
حثث (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حجب (مفردات‌قرآن) [۹۴]    
حج (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ حج (مقالات مرتبط)
حجت (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ حجت (مقالات مرتبط)
حجر (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ سنگ (مقالات مرتبط)
حجر - به فتح و کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۹۸]    
حجز (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدب (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدث (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ حدث (مقالات مرتبط)
حد (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    
حدق (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    
حذر (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ حذر (مقالات مرتبط)
حرب (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ حرب (مقالات مرتبط)؛ محاربه (مقالات مرتبط)
حرث (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرج (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ حرج (مقالات مرتبط)
حرد (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    
حر (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حر - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    
حرور (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حریر (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ حریر (مقالات مرتبط)
حرس (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ حرس (مقالات مرتبط)
حرص (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ حرص (مقالات مرتبط)
حرض (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرف (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرق (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ حرق (مقالات مرتبط)
حرک (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرام (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    
حری (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    
حزب (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ حزب (قرآن)
حزن (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    
حسب (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
حسب - به فتح حاء و سکون سین (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
حسد (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    
حسر (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
حسّ (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
حسم (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
حسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    
حسنه (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    
محسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    
اسماء حسنی‌ (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ اسماء حسنی (مقالات مرتبط)
حسان (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    
حشر (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ حشر
حصب (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    
حصحص (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
حصد (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ حصید (مفردات‌قرآن)
حصید (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ حصد (مفردات‌قرآن)
حصر (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    
حصول (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
حصن (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ حصن (مقالات مرتبط)
حصا (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ شمارش
حضر (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ حضر (مقالات مرتبط)
حض (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
حطب (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
حطط (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    
حطم (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
حظ (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ قسم (نصیب)
حفد (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    
حفر (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ حفر (مقالات مرتبط)
حفظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ حفظ
حفف (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
حفو (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    
حقب (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    
حق (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ حق (مقالات مرتبط)
حکم (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ الحکم
حکمت (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ حکمت (مقالات مرتبط)
حکیم (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ حکیم
محکم (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ محکم (مقالات مرتبط)
حلف (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ حلف (مقالات مرتبط)
حلق (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ حلق
حلقوم (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
حل (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ حلال
حلم (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ حلم
حلیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ حلیم
حلی (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    
حامیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
حماء (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
حمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    
محمود (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
محمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ حضرت محمد
احمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ احمد
حمار (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ حمار (مقالات مرتبط)
حمل (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    
تحمیل (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
احتمال (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
حمم (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
یحموم (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    
حمی (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    
حام (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    
حمیه (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
حنث (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ حنث
حنجر (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ حلق (مقالات مرتبط)
حنذ (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
حنف (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ حنیف
حنک (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ حنک
حنن (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
حنین (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ غزوه حنین
حوب (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    ؛ گناه (مقالات مرتبط)
حوت (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
حاجت (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ حاجت
حوذ (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
حور (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    
حواریون (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    
حوز (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    
حوش (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    
حوط (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
محیط (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    
حول (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
تحویل (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    
حوایا (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    
حوا (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    
حیث (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
حید (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    ؛ حیص
حیران (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ حیران (مقالات مرتبط)
حیص (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ حید
حیض (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    
حیف (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    
حیق (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    
حین (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ حین

۳ - خ

[ویرایش]

خاء (مفردات‌قرآن)
خب‌ء (مفردات‌قرآن)
خبت (مفردات‌قرآن)[۲۱۳]    
خبث (مفردات‌قرآن)[۲۱۴]    
خبر (مفردات‌قرآن)[۲۱۵]    
خبز (مفردات‌قرآن)[۲۱۶]    
خبیر (مفردات‌قرآن)[۲۱۷]    
خبط (مفردات‌قرآن)[۲۱۸]    
خبل (مفردات‌قرآن)[۲۱۹]    
خبو (مفردات‌قرآن)[۲۲۰]    
ختر (مفردات‌قرآن)[۲۲۱]    
ختم (مفردات‌قرآن)
خدد (مفردات‌قرآن)
اصحاب اخدود (مفردات‌قرآن)
خدع (مفردات‌قرآن)
خدن (مفردات‌قرآن)
خذل (مفردات‌قرآن)
خرب (مفردات‌قرآن)
خروج (مفردات‌قرآن)
خردل (مفردات‌قرآن)
خرّ (مفردات‌قرآن)
خرص (مفردات‌قرآن)
خرطوم (مفردات‌قرآن)
خرق (مفردات‌قرآن)
خزن (مفردات‌قرآن)
خزی (مفردات‌قرآن)
خسأ (مفردات‌قرآن)
خسر (مفردات‌قرآن)
خسف (مفردات‌قرآن)
خشب (مفردات‌قرآن)
خشع (مفردات‌قرآن)
خشیت (مفردات‌قرآن)
خصص (مفردات‌قرآن)
خصف (مفردات‌قرآن)
خصم (مفردات‌قرآن)
خضد (مفردات‌قرآن)
خضرة (مفردات‌قرآن)
خضع (مفردات‌قرآن)
خطأ (مفردات‌قرآن)
خطب (مفردات‌قرآن)
خط (مفردات‌قرآن)
خطف (مفردات‌قرآن)
خطو (مفردات‌قرآن)
خفت (مفردات‌قرآن)
خفض (مفردات‌قرآن)
خفف (مفردات‌قرآن)
خفی (مفردات‌قرآن)
خلد (مفردات‌قرآن)
خلص (مفردات‌قرآن)
خلط (مفردات‌قرآن)
خلع (مفردات‌قرآن)
خلف (مفردات‌قرآن)
خلق (مفردات‌قرآن)
خلل (مفردات‌قرآن)
خلو (مفردات‌قرآن)
خمد (مفردات‌قرآن)
خمر (مفردات‌قرآن)
خمس (مفردات‌قرآن)
خمص (مفردات‌قرآن)
خمط (مفردات‌قرآن)
خنزیر (مفردات‌قرآن)
خنس (مفردات‌قرآن)
خنق (مفردات‌قرآن)
خوار (مفردات‌قرآن)
خوض (مفردات‌قرآن)
خوف (مفردات‌قرآن)
خول (مفردات‌قرآن)
خون (مفردات‌قرآن)
خوی (مفردات‌قرآن)
خیبة (مفردات‌قرآن)[۲۲۲]    
خیر (مفردات‌قرآن)[۲۲۳]    
خیط (مفردات‌قرآن)[۲۲۴]    
خیل (مفردات‌قرآن)[۲۲۵]    
خیمه (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    

۴ - د

[ویرایش]

دال (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    
دأب (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    
دبّ (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    
دبر (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    
دثر (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    
دحر (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    
دحض (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    
دحو (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    
دخر (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    
دخول (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]    
دخن (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    
درء (مفردات‌قرآن)[۲۳۸]    
درج (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    
درّ (مفردات‌قرآن)[۲۴۰]    
درس (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    
ادریس (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    
درک (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    
درهم (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    
دری (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    
دسر (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    
دسّ (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    
دسو (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۲۴۹]    
دعو (مفردات‌قرآن)[۲۵۰]    
دعی (مفردات‌قرآن)[۲۵۱]    
دف‌ء (مفردات‌قرآن)[۲۵۲]    
دفع (مفردات‌قرآن)[۲۵۳]    
دفق (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    
دکّ (مفردات‌قرآن)[۲۵۵]    
دلوک (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    
دلّ (مفردات‌قرآن)[۲۵۷]    
دلو (مفردات‌قرآن)[۲۵۸]    
دمدم (مفردات‌قرآن)[۲۵۹]    
دمر (مفردات‌قرآن)[۲۶۰]    
دمع (مفردات‌قرآن)[۲۶۱]    
دمغ (مفردات‌قرآن)[۲۶۲]    
دم (مفردات‌قرآن)[۲۶۳]    
دینار (مفردات‌قرآن)[۲۶۴]    
دنی (مفردات‌قرآن)[۲۶۵]    
دنیا (مفردات‌قرآن)[۲۶۶]    
دهر (مفردات‌قرآن)[۲۶۷]    
دهق (مفردات‌قرآن)[۲۶۸]    
دهم (مفردات‌قرآن)[۲۶۹]    
دهن (مفردات‌قرآن)[۲۷۰]    
دهی (مفردات‌قرآن)[۲۷۱]    
داود (مفردات‌قرآن)[۲۷۲]    
دور (مفردات‌قرآن)[۲۷۳]    
دول (مفردات‌قرآن)[۲۷۴]    
دوم (مفردات‌قرآن)[۲۷۵]    
دون (مفردات‌قرآن)[۲۷۶]    
دین - به فتح دال (مفردات‌قرآن)[۲۷۷]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۲۷۸]    جعبه ابزار