• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عشائین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعِشائَیْن (مغربَیْن) به نماز مغرب و عشا اطلاق می شود.از آن در باب های طهارت ، صلات ، صوم و حج سخن گفته‌اند.


در استحاضه کثیره ، در شبانه روز سه غسل بر زن واجب می‌شود. یکی از آن سه، غسل برای عشائین است. در اینکه واجب است بین عشائین جمع کند یا می‌تواند بین نماز مغرب و نماز عشا فاصله بیندازد و برای هر یک از آن ها غسل کند، اختلاف است.


به قول مشهور، وقت عشائین از غروب آفتاب تا نیمه شب است. آغاز آن به اندازه ادای مغرب، وقت اختصاصی مغرب و پایان آن به اندازه ادای عشا، وقت اختصاصی نماز عشا و بین آن دو، وقت مشترک است. برخی به طور مطلق، از غروب تا نیمه شب را وقت مشترک عشائین دانسته‌اند.
[۲] الدر المنضود (فقعانی)، ص۲۸.


۳.۱ - حکم معذور

به قول برخی، برای معذوران، از قبیل بی هوش و حایض ، وقت عشائین تا طلوع فجر امتداد دارد. بنابر این، چنانچه تا قبل از طلوع فجر عذر آنان برطرف شود، باید عشائین را به نیّت ادا به جا آورند.

۳.۲ - ادا یا قضا

به قول مشهور، چنانچه تا نیمه شب، وقت به اندازه پنج رکعت باقی باشد، باید هر دو نماز ادا خوانده شود.
[۵] مصابیح الظلام، ج۵، ص۵۱۹.


۳.۳ - نوافل

از جمله نمازهای مستحب، بین عشائین، نوافل مغرب
[۶] کشف الغطاء، ج۳، ص۱۳۳.
نماز غفیله و نماز وصیّت است.

۳.۴ - جمع دو نماز

جمع بین عشائین مطلقا جایز است. برخی جمع میان آن دو را برای مسافر مستحب دانسته‌اند
[۱۰] البیان، ص۲۶۶.
و بنابر قول منسوب به مشهور، جدا و با فاصله خواندن عشائین مستحب است .
خوابیدن بین عشائین کراهت دارد.


تأخیر عشائین برای حاجی ای که از عرفات رهسپار مشعر است و جمع میان آن دو در مشعر الحرام مستحب است.
[۱۳] مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۸۹.
۱. مستمسک العروة، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۴.    
۲. الدر المنضود (فقعانی)، ص۲۸.
۳. جواهرالکلام، ج۷، ص۱۵۰- ۱۵۳.    
۴. جواهر الکلام، ج۷، ص۱۵۷-۱۶۰.    
۵. مصابیح الظلام، ج۵، ص۵۱۹.
۶. کشف الغطاء، ج۳، ص۱۳۳.
۷. الحدائق الناضرة، ج۶، ص۶۸.    
۸. الحدائق الناضرة، ج۶، ص۷۲.    
۹. الخلاف، ج۱، ص۵۸۸.    
۱۰. البیان، ص۲۶۶.
۱۱. مستمسک العروة، ج۵، ص۹۶.    
۱۲. الجامع للشرائع، ص۳۹۹.    
۱۳. مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۸۹.
۱۴. الحدائق الناضرة، ج۱۶، ص۴۲۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۸۶، برگرفته از مقاله«عشائین».    جعبه ابزار