• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صاعد صاعدی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصاعد صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمان صاعدی، ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمن بخاری اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالعلاء صاعد بن محمد بن احمد صاعدی، صاعد بن محمد بن احمد بن عبیدالله ملقب به عمادالاسلام و مشهور به قاضی صاعد
ابوالعلاء صاعد بن حسین صاعدی، ابوالعلاء صاعدی صاعد بن حسین بن حسن بن اسماعیل بن صاعد بن محمد قاضی نیشابور و از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن محمد صاعدی، صاعد بن سیار بن محمد بن محمد هروی مشهور به حافظ ابوالعلاء از خاندان صاعدی اصفهانی و از علمای هرات
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن عبدالله صاعدی، صاعد بن سیار بن عبدالله بن ابراهیم از علمای خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن منصور صاعدی، از افراد برجستۀ خاندان آل صاعد و سمت خطیبی نیشابور
جمال‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی، جمال‌الدّین صاعد بن مسعود، از بزرگان و افراد بانفوذ خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
رکن‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی، رکن‌الدّین ابوالعلاء صاعد بن مسعود، از فقها و قضات آل صاعد و پیشوای حنفیان اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار