• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان کلامی قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • استجابت (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • برزخ (مفردات‌قرآن)

 • بعث (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تفضیل انبیاء (مفردات‌قرآن)

 • تفضیل انسان (مفردات‌قرآن)

 • تفضیل یهود (مفردات‌قرآن)

 • تقبل (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جهنم (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حجت (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • رجعت (مفردات‌قرآن)

 • روح - به ضم راء (مفردات‌قرآن)

 • رود (مفردات‌قرآن)

 • ریح (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صابئه (مفردات‌قرآن)

 • صمد (مفردات قرآن)

 • صور - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاجر (مفردات‌قرآن)

 • فاطر (مفردات‌قرآن)

 • فتر (مفردات‌قرآن)

 • فتن (مفردات‌قرآن)

 • فردوس (مفردات‌قرآن)

 • فضل (مفردات‌قرآن)

 • فطر (مفردات‌قرآن)

 • فطرت (مفردات‌قرآن)

 • فقر (مفردات‌قرآن)

 • فلح (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • فوض (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قبح (مفردات‌قرآن)

 • قبر (مفردات‌قرآن)

 • قول فصل (مفردات‌قرآن)

 • م

 • منذر (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • نحس (مفردات‌قرآن)

 • نذر - به ضم نون (مفردات‌قرآن)

 • نذیر (مفردات‌قرآن)

 • نزول (مفردات‌قرآن)

 • ی

 • یوم الفصل (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار