• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان سوره مائده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • اصبح (مفردات‌قرآن)

 • ایثاق (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • بعث (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تقبل (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جهل (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حبر (مفردات‌قرآن)

 • حرام (مفردات‌قرآن)

 • حرب (مفردات‌قرآن)

 • حرج (مفردات‌قرآن)

 • حسنه (مفردات‌قرآن)

 • حظ (مفردات‌قرآن)

 • حکم (مفردات‌قرآن)

 • حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن)

 • حلف (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • رهب (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • سبق (مفردات‌قرآن)

 • سبیل (مفردات‌قرآن)

 • سحت (مفردات‌قرآن)

 • سخط (مفردات‌قرآن)

 • سراج (مفردات‌قرآن)

 • سرق (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صابئه (مفردات‌قرآن)

 • صد (مفردات‌قرآن)

 • صلب - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • صم (مفردات‌قرآن)

 • صید (مفردات‌قرآن)

 • صیر (مفردات‌قرآن)

 • ض

 • ضر (مفردات‌قرآن)

 • ط

 • طعم (مفردات‌قرآن)

 • طغیان (مفردات‌قرآن)

 • طفئ (مفردات‌قرآن)

 • طلع (مفردات‌قرآن)

 • طمن (مفردات‌قرآن)

 • ظ

 • ظلل (مفردات‌قرآن)

 • ع

 • عید (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاه (مفردات‌قرآن)

 • فتر (مفردات‌قرآن)

 • فرق (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • فیض (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قبل - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)

 • قتال (مفردات‌قرآن)

 • قتال در اسلام (مفردات‌قرآن)

 • قتل (مفردات‌قرآن)

 • قطع (مفردات‌قرآن)

 • قفو (مفردات‌قرآن)

 • قلد (مفردات‌قرآن)

 • م

 • میثاق (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • ندم (مفردات‌قرآن)

 • نذیر (مفردات‌قرآن)

 • نزول (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وبال‌ (مفردات‌قرآن)

 • وبل (مفردات‌قرآن)

 • وثق (مفردات‌قرآن)

 • وجه (مفردات‌قرآن)

 • وحد (مفردات‌قرآن)

 • وری (مفردات‌قرآن)

 • وسل (مفردات‌قرآن)

 • وقذ (مفردات‌قرآن)

 • ه

 • هاهنا (مفردات‌قرآن)

 • هدی - به سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • هدی (مفردات‌قرآن)

 • هلک (مفردات‌قرآن)

 • همن (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار