• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان سوره زمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ب

 • بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)

 • بغیر حساب (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تفریط (مفردات‌قرآن)

 • تلو (مفردات‌قرآن)

 • توفی (مفردات‌قرآن)

 • ث

 • ثنی (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جزاء (مفردات‌قرآن)

 • جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • جنب (مفردات‌قرآن)

 • جهنم (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حسب (مفردات‌قرآن)

 • حسن (مفردات‌قرآن)

 • حسنه (مفردات‌قرآن)

 • حطم (مفردات‌قرآن)

 • حفف (مفردات‌قرآن)

 • حول (مفردات‌قرآن)

 • خ

 • خزن (مفردات‌قرآن)

 • خسر (مفردات‌قرآن)

 • خلد (مفردات‌قرآن)

 • خلص (مفردات‌قرآن)

 • خول (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذنب (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • رتق (مفردات‌قرآن)

 • رزق (مفردات‌قرآن)

 • رضی (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سخر (مفردات‌قرآن)

 • سرف (مفردات‌قرآن)

 • سلک (مفردات‌قرآن)

 • سوق (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شفاعت (مفردات‌قرآن)

 • شفع (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صور - به ضم صاد (مفردات‌قرآن)

 • ط

 • طی (مفردات‌قرآن)

 • طیّب (مفردات‌قرآن)

 • ظ

 • ظلمة (مفردات‌قرآن)

 • ع

 • عرش (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاطر (مفردات‌قرآن)

 • فرط (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قبض (مفردات‌قرآن)

 • قدر - به سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • قلد (مفردات‌قرآن)

 • قمر (مفردات‌قرآن)

 • قنوت (مفردات‌قرآن)

 • قیام (مفردات‌قرآن)

 • قیامت (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کتاب - نامه اعمال (مفردات‌قرآن)

 • کتب (مفردات‌قرآن)

 • کلم (مفردات‌قرآن)

 • کلمه در قرآن (مفردات‌قرآن)

 • کور (مفردات‌قرآن)

 • ل

 • لب - به تشدید باء (مفردات‌قرآن)

 • لون (مفردات‌قرآن)

 • لین (مفردات‌قرآن)

 • م

 • متشابهات قرآن‌ (مفردات‌قرآن)

 • ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • موت (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • نامه اعمال (مفردات‌قرآن)

 • نزول (مفردات‌قرآن)

 • نصت (مفردات‌قرآن)

 • نفس - به سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وحد (مفردات‌قرآن)

 • ورث‌ (مفردات‌قرآن)

 • وفی (مفردات‌قرآن)

 • ه

 • هیج (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار