• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:مفردات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آل (مفردات‌قرآن)

 • آلاء (مفردات‌قرآن)

 • آناء (مفردات‌قرآن)

 • آیه (مفردات‌قرآن)

 • ا

 • ابرام (مفردات‌قرآن)

 • اجتباء (مفردات‌قرآن)

 • از (مفردات‌قرآن)

 • ازف (مفردات‌قرآن)

 • اساس (مفردات‌قرآن)

 • استعاذه (مفردات‌قرآن)

 • استعانت (مفردات‌قرآن)

 • استعصام (مفردات‌قرآن)

 • اسر (مفردات‌قرآن)

 • اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • اسف (مفردات‌قرآن)

 • اسماعیل (مفردات‌قرآن)

 • اسن (مفردات‌قرآن)

 • اسو (مفردات‌قرآن)

 • اسی (مفردات‌قرآن)

 • اشدّ (مفردات‌قرآن)

 • اشر (مفردات‌قرآن)

 • اصبح (مفردات‌قرآن)

 • اصبع (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب (مفردات‌قرآن)

 • اصر (مفردات‌قرآن)

 • اصطبار (مفردات‌قرآن)

 • اصل (مفردات‌قرآن)

 • اصیل (مفردات‌قرآن)

 • اعاده (مفردات‌قرآن)

 • اعاذه (مفردات‌قرآن)

 • اعتصام (مفردات‌قرآن)

 • اعقاب (مفردات‌قرآن)

 • اعلان (مفردات‌قرآن)

 • اعلی (مفردات‌قرآن)

 • اعنات (مفردات‌قرآن)

 • اف (مفردات‌قرآن)

 • افق (مفردات‌قرآن)

 • افک (مفردات‌قرآن)

 • افول (مفردات‌قرآن)

 • اکل (مفردات‌قرآن)

 • ال (مفردات‌قرآن)

 • ال یاسین (مفردات‌قرآن)

 • الآن (مفردات‌قرآن)

 • الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)

 • الت (مفردات‌قرآن)

 • التی (مفردات‌قرآن)

 • الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الم (مفردات‌قرآن)

 • الو - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الی (مفردات‌قرآن)

 • الیاس (مفردات‌قرآن)

 • ام - به ضم اول (مفردات‌قرآن)

 • ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امام - به فتح اول (مفردات‌قرآن)

 • امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امت (مفردات‌قرآن)

 • امد (مفردات‌قرآن)

 • امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امر - به کسر الف (مفردات قرآن)

 • امس (مفردات‌قرآن)

 • امل (مفردات‌قرآن)

 • امی (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انا (مفردات‌قرآن)

 • اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انام (مفردات‌قرآن)

 • انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انسان (مفردات‌قرآن)

 • انف (مفردات‌قرآن)

 • انما - به کسر و فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)

 • او (مفردات‌قرآن)

 • اوب (مفردات‌قرآن)

 • اود (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اولاء (مفردات‌قرآن)

 • اولوا (مفردات‌قرآن)

 • اوّه - به فتح الف و کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اهل (مفردات‌قرآن)

 • ایّ - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ای - به کسر الف و سکون یاء (مفردات‌قرآن)

 • ایّا - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ایّان (مفردات‌قرآن)

 • اید (مفردات‌قرآن)

 • ایک - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)

 • ایلاء (مفردات‌قرآن)

 • ایّم - به فتح الف و کسر یاء (مفردات‌قرآن)

 • ایمان (مفردات‌قرآن)

 • این - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اینما (مفردات‌قرآن)

 • ایوب (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • باء (مفردات‌قرآن)

 • بابل - به کسر باء دوم (مفردات‌قرآن)

 • باطل (مفردات‌قرآن)

 • بئر (مفردات‌قرآن)

 • بأس (مفردات‌قرآن)

 • بئس (مفردات‌قرآن)

 • بتک (مفردات‌قرآن)

 • بتل (مفردات‌قرآن)

 • بث (مفردات‌قرآن)

 • بجس (مفردات‌قرآن)

 • بحث (مفردات‌قرآن)

 • بحر (مفردات‌قرآن)

 • بخس (مفردات‌قرآن)

 • بخع (مفردات‌قرآن)

 • بخل (مفردات‌قرآن)

 • بدء (مفردات‌قرآن)

 • بدر (مفردات‌قرآن)

 • بدع (مفردات‌قرآن)

 • بدل (مفردات‌قرآن)

 • بدن (مفردات‌قرآن)

 • بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)

 • بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • بذر (مفردات‌قرآن)

 • برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)

 • برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • برج (مفردات‌قرآن)

 • برح (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)

 • برزخ (مفردات‌قرآن)

 • برص (مفردات‌قرآن)

 • برق (مفردات‌قرآن)

 • برکت (مفردات‌قرآن)

 • بروز (مفردات‌قرآن)

 • برهان (مفردات‌قرآن)

 • بریة (مفردات‌قرآن)

 • بزغ (مفردات‌قرآن)

 • بس (مفردات‌قرآن)

 • بسر (مفردات‌قرآن)

 • بسط (مفردات‌قرآن)

 • بسق (مفردات‌قرآن)

 • بسل (مفردات‌قرآن)

 • بسم (مفردات‌قرآن)

 • بشر (مفردات‌قرآن)

 • بصر (مفردات‌قرآن)

 • بصل (مفردات‌قرآن)

 • بضاعت (مفردات‌قرآن)

 • بضع (مفردات‌قرآن)

 • بطانه (مفردات‌قرآن)

 • بطء (مفردات‌قرآن)

 • بطر (مفردات‌قرآن)

 • بطش (مفردات‌قرآن)

 • بطن (مفردات‌قرآن)

 • بعث (مفردات‌قرآن)

 • بعثر (مفردات‌قرآن)

 • بعض (مفردات‌قرآن)

 • بعل (مفردات‌قرآن)

 • بعوضه (مفردات‌قرآن)

 • بعیر (مفردات‌قرآن)

 • بغت (مفردات‌قرآن)

 • بغض (مفردات‌قرآن)

 • بغل (مفردات‌قرآن)

 • بغی (مفردات‌قرآن)

 • بقعه (مفردات‌قرآن)

 • بقل (مفردات‌قرآن)

 • بکر (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تأویل (مفردات‌قرآن)

 • تضلیل (مفردات‌قرآن)

 • تعالی (مفردات‌قرآن)

 • تعقیب (مفردات‌قرآن)

 • تعمیر (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جار (مفردات‌قرآن)

 • جالوت (مفردات‌قرآن)

 • جانّ (مفردات‌قرآن)

 • جأر (مفردات‌قرآن)

 • جب (مفردات‌قرآن)

 • جبت (مفردات‌قرآن)

 • جبر (مفردات‌قرآن)

 • جبریل (مفردات‌قرآن)

 • جبل (مفردات‌قرآن)

 • جبله (مفردات‌قرآن)

 • جبن (مفردات‌قرآن)

 • جبه (مفردات‌قرآن)

 • جبی (مفردات‌قرآن)

 • جث (مفردات‌قرآن)

 • جثم (مفردات‌قرآن)

 • جثی (مفردات‌قرآن)

 • جحد (مفردات‌قرآن)

 • جحیم (مفردات‌قرآن)

 • جد (مفردات‌قرآن)

 • جدار (مفردات‌قرآن)

 • جدث (مفردات‌قرآن)

 • جدل (مفردات‌قرآن)

 • جذّ (مفردات‌قرآن)

 • جذع (مفردات‌قرآن)

 • جذوة (مفردات‌قرآن)

 • جرّ (مفردات‌قرآن)

 • جراد (مفردات‌قرآن)

 • جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جرز (مفردات‌قرآن)

 • جرع (مفردات‌قرآن)

 • جرف - به ضم جیم و راء (مفردات‌قرآن)

 • جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جزاء (مفردات‌قرآن)

 • جزء (مفردات‌قرآن)

 • جزع (مفردات‌قرآن)

 • جس (مفردات‌قرآن)

 • جسد (مفردات‌قرآن)

 • جسم (مفردات‌قرآن)

 • جعل (مفردات‌قرآن)

 • جفاء - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جفن (مفردات‌قرآن)

 • جفو (مفردات‌قرآن)

 • جلال (مفردات‌قرآن)

 • جلب (مفردات‌قرآن)

 • جلباب (مفردات‌قرآن)

 • جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جلد (مفردات‌قرآن)

 • جلس (مفردات‌قرآن)

 • جلو (مفردات‌قرآن)

 • جم (مفردات‌قرآن)

 • جمال (مفردات‌قرآن)

 • جمح (مفردات‌قرآن)

 • جمد (مفردات‌قرآن)

 • جمع (مفردات‌قرآن)

 • جمعه (مفردات‌قرآن)

 • جمل (مفردات‌قرآن)

 • جمله (مفردات‌قررآن)

 • جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جناح (مفردات‌قرآن)

 • جنب (مفردات‌قرآن)

 • جنت (مفردات‌قرآن)

 • جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جنف (مفردات‌قرآن)

 • جنی (مفردات‌قرآن)

 • جوّ - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جوب (مفردات‌قرآن)

 • جود (مفردات‌قرآن)

 • جوز (مفردات‌قرآن)

 • جوس (مفردات‌قرآن)

 • جوف (مفردات‌قرآن)

 • جهاز (مفردات‌قرآن)

 • جهد - به فتح و ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جهر - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جهل (مفردات‌قرآن)

 • جهنم (مفردات‌قرآن)

 • جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبّ (مفردات قرآن)

 • حبر - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبس (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذا (مفردات‌قرآن)

 • ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذئب (مفردات‌قرآن)

 • ذأم (مفردات‌قرآن)

 • ذباب (مفردات‌قرآن)

 • ذبح (مفردات‌قرآن)

 • ذبذب (مفردات‌قرآن)

 • ذخر (مفردات‌قرآن)

 • ذر (مفردات‌قرآن)

 • ذرء (مفردات‌قرآن)

 • ذرع (مفردات‌قرآن)

 • ذرو (مفردات‌قرآن)

 • ذریة (مفردات‌قرآن)

 • ذعن (مفردات‌قرآن)

 • ذقن (مفردات‌قرآن)

 • ذکر - به فتح ذال و کاف (مفردات‌قرآن)

 • ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذکو (مفردات‌قرآن)

 • ذلک (مفردات‌قرآن)

 • ذلکم (مفردات‌قرآن)

 • ذلل (مفردات‌قرآن)

 • ذم (مفردات‌قرآن)

 • ذمة (مفردات‌قرآن)

 • ذنب (مفردات‌قرآن)

 • ذنوب (مفردات‌قرآن)

 • ذو (مفردات‌قرآن)

 • ذود (مفردات‌قرآن)

 • ذوق (مفردات‌قرآن)

 • ذهاب (مفردات‌قرآن)

 • ذهب (مفردات‌قرآن)

 • ذهول (مفردات‌قرآن)

 • ذیع (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • راء (مفردات‌قرآن)

 • رأس (مفردات‌قرآن)

 • رأفت (مفردات‌قرآن)

 • رئوف (مفردات‌قرآن)

 • رأی (مفردات‌قرآن)

 • رؤیا (مفردات‌قرآن)

 • ربائب (مفردات‌قرآن)

 • ربح (مفردات‌قرآن)

 • ربص (مفردات‌قرآن)

 • ربط (مفردات‌قرآن)

 • ربع (مفردات‌قرآن)

 • ربما (مفردات‌قرآن)

 • ربو (مفردات‌قرآن)

 • رتع (مفردات‌قرآن)

 • رتق (مفردات‌قرآن)

 • رتل (مفردات‌قرآن)

 • رج (مفردات‌قرآن)

 • رجا (مفردات‌قرآن)

 • رجاء (مفردات‌قرآن)

 • رجز (مفردات‌قرآن)

 • رجس (مفردات‌قرآن)

 • رجع (مفردات‌قرآن)

 • رجف (مفردات‌قرآن)

 • رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن)

 • رجم (مفردات‌قرآن)

 • رحب (مفردات‌قرآن)

 • رحق (مفردات‌قرآن)

 • رحل (مفردات‌قرآن)

 • رحم (مفردات‌قرآن)

 • رحمان (مفردات‌قرآن)

 • رحمت (مفردات‌قرآن)

 • رحیم (مفردات‌قرآن)

 • رخو (مفردات‌قرآن)

 • ردء (مفردات‌قرآن)

 • ردد (مفردات‌قرآن)

 • ردف (مفردات‌قرآن)

 • ردم (مفردات‌قرآن)

 • ردی (مفردات‌قرآن)

 • رذل (مفردات‌قرآن)

 • رزق (مفردات‌قرآن)

 • رس (مفردات‌قرآن)

 • رسخ (مفردات‌قرآن)

 • رسل (مفردات‌قرآن)

 • رسو (مفردات‌قرآن)

 • رشد (مفردات‌قرآن)

 • رصد (مفردات‌قرآن)

 • رصص (مفردات‌قرآن)

 • رضع (مفردات‌قرآن)

 • رضی (مفردات‌قرآن)

 • رطب (مفردات‌قرآن)

 • رعب (مفردات‌قرآن)

 • رعد (مفردات‌قرآن)

 • رعی (مفردات‌قرآن)

 • رغب (مفردات‌قرآن)

 • رغد (مفردات‌قرآن)

 • رغم (مفردات‌قرآن)

 • رفات (مفردات‌قرآن)

 • رفث (مفردات‌قرآن)

 • رفد (مفردات‌قرآن)

 • رفرف (مفردات‌قرآن)

 • رفع (مفردات‌قرآن)

 • رفق (مفردات‌قرآن)

 • رق (مفردات‌قرآن)

 • رقب (مفردات‌قرآن)

 • رقد (مفردات‌قرآن)

 • رقم (مفردات‌قرآن)

 • رقی (مفردات‌قرآن)

 • رکب (مفردات‌قرآن)

 • رکد (مفردات‌قرآن)

 • رکز (مفردات‌قرآن)

 • رکس (مفردات‌قرآن)

 • رکض (مفردات‌قرآن)

 • رکع (مفردات‌قرآن)

 • رکم (مفردات‌قرآن)

 • رکن (مفردات‌قرآن)

 • رمان (مفردات‌قرآن)

 • رمح (مفردات‌قرآن)

 • رمد (مفردات‌قرآن)

 • رمز (مفردات‌قرآن)

 • رمضان (مفردات‌قرآن)

 • رمیم (مفردات‌قرآن)

 • رواح (مفردات‌قرآن)

 • روح - به ضم راء (مفردات‌قرآن)

 • روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • رود (مفردات‌قرآن)

 • روض (مفردات‌قرآن)

 • روع (مفردات‌قرآن)

 • روغ (مفردات‌قرآن)

 • روم (مفردات‌قرآن)

 • رهب (مفردات‌قرآن)

 • رهط (مفردات‌قرآن)

 • رهق - به فتح راء و کسر هاء (مفردات‌قرآن)

 • رهق - به فتح راء و هاء (مفردات‌قرآن)

 • رهق - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)

 • رهق - به کسر هاء (مفردات‌قرآن)

 • رهق (مفردات‌قرآن)

 • رهن (مفردات‌قرآن)

 • رهو (مفردات‌قرآن)

 • ریب (مفردات‌قرآن)

 • ریح (مفردات‌قرآن)

 • ریحان (مفردات‌قرآن)

 • ریش (مفردات‌قرآن)

 • ریع (مفردات‌قرآن)

 • رین (مفردات‌قرآن)

 • ز

 • زاء (مفردات‌قرآن)

 • زبد (مفردات‌قرآن)

 • زبر - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • زبر - به فتح باء (مفردات‌قرآن)

 • زبن (مفردات‌قرآن)

 • زبور (مفردات‌قرآن)

 • زجاجه (مفردات‌قرآن)

 • زجر (مفردات‌قرآن)

 • زجو (مفردات‌قرآن)

 • زحزح (مفردات‌قرآن)

 • زحف (مفردات‌قرآن)

 • زخرف (مفردات‌قرآن)

 • زرب (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شاطی‌ء (مفردات‌قرآن)

 • شانئ (مفردات‌قرآن)

 • شئم (مفردات‌قرآن)

 • شأن (مفردات‌قرآن)

 • شبه (مفردات‌قرآن)

 • شتاء (مفردات‌قرآن)

 • شتت (مفردات‌قرآن)

 • شجر (مفردات‌قرآن)

 • شحّ (مفردات‌قرآن)

 • شحم (مفردات‌قرآن)

 • شحن (مفردات‌قرآن)

 • شحیح (مفردات‌قرآن)

 • شخص (مفردات‌قرآن)

 • شدد (مفردات‌قرآن)

 • شدید (مفردات‌قرآن)

 • شراب (مفردات‌قرآن)

 • شرب (مفردات‌قرآن)

 • شرح (مفردات‌قرآن)

 • شرد (مفردات‌قرآن)

 • شرذمه (مفردات‌قرآن)

 • شرط (مفردات‌قرآن)

 • شرع (مفردات‌قرآن)

 • شرق (مفردات‌قرآن)

 • شرک (مفردات‌قرآن)

 • شری (مفردات‌قرآن)

 • شریر (مفردات‌قرآن)

 • شطا (مفردات‌قرآن)

 • شطر (مفردات‌قرآن)

 • شطط (مفردات‌قرآن)

 • شعائر (مفردات‌قرآن)

 • شعب (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شعری (مفردات‌قرآن)

 • شعل (مفردات‌قرآن)

 • شعیب (مفردات‌قرآن)

 • شغف (مفردات‌قرآن)

 • شغل (مفردات‌قرآن)

 • شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شفاء (مفردات‌قرآن)

 • شفع (مفردات‌قرآن)

 • شفق (مفردات‌قرآن)

 • شفه (مفردات‌قرآن)

 • شقاق (مفردات‌قرآن)

 • شقق (مفردات‌قرآن)

 • شقو (مفردات‌قرآن)

 • شقه (مفردات‌قرآن)

 • شک (مفردات‌قرآن)

 • شکر (مفردات‌قرآن)

 • شکس (مفردات‌قرآن)

 • شکل (مفردات‌قرآن)

 • شکو (مفردات‌قرآن)

 • شمال - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شمأز (مفردات‌قرآن)

 • شمت (مفردات‌قرآن)

 • شمخ (مفردات‌قرآن)

 • شمس‌ (مفردات‌قرآن)

 • شمول (مفردات‌قرآن)

 • شنا (مفردات‌قرآن)

 • شوب (مفردات‌قرآن)

 • شور (مفردات‌قرآن)

 • شوظ (مفردات‌قرآن)

 • شوکة (مفردات‌قرآن)

 • شوی (مفردات‌قرآن)

 • شهاب (مفردات‌قرآن)

 • شهادت (مفردات‌قرآن)

 • شهد (مفردات‌قرآن)

 • شهر (مفردات‌قرآن)

 • شهق (مفردات‌قرآن)

 • شهوة (مفردات‌قرآن)

 • شهید (مفردات‌قرآن)

 • شیء - اسم (مفردات‌قرآن)

 • شیء (مفردات‌قرآن)

 • شیب (مفردات‌قرآن)

 • شیخ (مفردات‌قرآن)

 • شید (مفردات‌قرآن)

 • شیطان (مفردات‌قرآن)

 • شیع - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شیع (مفردات‌قرآن)

 • شیعه (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • ص (مفردات‌قرآن)

 • صابئ (مفردات‌قرآن)

 • صاحب (مفردات‌قرآن)

 • صاخه (مفردات‌قرآن)

 • صب (مفردات‌قرآن)

 • صبّار (مفردات‌قرآن)

 • صبح (مفردات‌قرآن)

 • صبر (مفردات‌قرآن)

 • صبغ (مفردات‌قرآن)

 • صبو (مفردات‌قرآن)

 • صحاف (مفردات‌قرآن)

 • صحف (مفردات‌قرآن)

 • صخر (مفردات‌قرآن)

 • صد (مفردات‌قرآن)

 • صدر (مفردات‌قرآن)

 • صدع (مفردات‌قرآن)

 • صدف (مفردات‌قرآن)

 • صدق (مفردات‌قرآن)

 • صدقه (مفردات‌قرآن)

 • صدید (مفردات‌قرآن)

 • ع

 • عائل (مفردات‌قرآن)

 • عاد (مفردات‌قرآن)

 • عاقبة (مفردات‌قرآن)

 • عاقر (مفردات‌قرآن)

 • عالم-به فتح لام (مفردات‌قرآن)

 • عالی (مفردات‌قرآن)

 • عام (مفردات‌قرآن)

 • عشاء (مفردات‌قرآن)

 • عشار (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و سکون شین (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و شین (مفردات‌قرآن)

 • عشو (مفردات‌قرآن)

 • عشی (مفردات‌قرآن)

 • عشیر (مفردات‌قرآن)

 • عشیره (مفردات‌قرآن)

 • عصا (مفردات‌قرآن)

 • عصب (مفردات‌قرآن)

 • عصر (مفردات‌قرآن)

 • عصف (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به فتح عین و سکون صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به کسر عین و فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصیان (مفردات‌قرآن)

 • عض (مفردات‌قرآن)

 • عضد (مفردات‌قرآن)

 • عضل (مفردات‌قرآن)

 • عضین (مفردات‌قرآن)

 • عطاء (مفردات‌قرآن)

 • عطف (مفردات‌قرآن)

 • عطل (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به فتح عین و سکون ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به کسر عین و فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظیم (مفردات‌قرآن)

 • عظیم-اسماءالله (مفردات‌قرآن)

 • عفریت (مفردات‌قرآن)

 • عفف (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به ضم عین و سکون قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به فتح عین و کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقبه (مفردات‌قرآن)

 • عقد (مفردات‌قرآن)

 • عقر (مفردات‌قرآن)

 • عقل (مفردات‌قرآن)

 • عقم (مفردات‌قرآن)

 • عکف (مفردات‌قرآن)

 • علا (مفردات‌قرآن)

 • علام (مفردات‌قرآن)

 • علامات (مفردات‌قرآن)

 • علق (مفردات‌قرآن)

 • علم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علم-به کسر عین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • علن (مفردات‌قرآن)

 • علو (مفردات‌قرآن)

 • علی-به ضم عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-حرف جر (مفردات‌قرآن)

 • علیم (مفردات‌قرآن)

 • علیون (مفردات‌قرآن)

 • عم (مفردات‌قرآن)

 • عماد (مفردات‌قرآن)

 • عمد (مفردات‌قرآن)

 • عمر (مفردات‌قرآن)

 • عمران (مفردات‌قرآن)

 • عمل (مفردات‌قرآن)

 • عمه (مفردات‌قرآن)

 • عمه-به تشدید میم (مفردات‌قرآن)

 • عمی (مفردات‌قرآن)

 • عمیق (مفردات‌قرآن)

 • عن (مفردات‌قرآن)

 • عناء (مفردات‌قرآن)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۱)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۳)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۴)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۵)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۶)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۷)

 • عناوین مفردات سوره‌های آخر قرآن

 • عنب (مفردات‌قرآن)

 • عنت (مفردات‌قرآن)

 • عند (مفردات‌قرآن)

 • عنق (مفردات‌قرآن)

 • عنکبوت (مفردات‌قرآن)

 • عنید (مفردات‌قرآن)

 • عوان (مفردات‌قرآن)

 • عوج (مفردات‌قرآن)

 • عود (مفردات‌قرآن)

 • عوذ (مفردات‌قرآن)

 • عور (مفردات‌قرآن)

 • عوق (مفردات‌قرآن)

 • عول (مفردات‌قرآن)

 • عون (مفردات‌قرآن)

 • عهد (مفردات‌قرآن)

 • عهن (مفردات‌قرآن)

 • عی (مفردات‌قرآن)

 • عیب (مفردات‌قرآن)

 • عید (مفردات‌قرآن)

 • عیر (مفردات‌قرآن)

 • عیسی (مفردات‌قرآن)

 • عیش (مفردات‌قرآن)

 • عیل (مفردات‌قرآن)

 • عین-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • عین-به کسر عین (مفردات‌قرآن)

 • غ

 • غبر (مفردات‌قرآن)

 • غبن (مفردات‌قرآن)

 • غثاء (مفردات‌قرآن)

 • غد (مفردات‌قرآن)

 • غدر (مفردات‌قرآن)

 • غدق (مفردات‌قرآن)

 • غدو (مفردات‌قرآن)

 • غراب (مفردات‌قرآن)

 • غرابیب (مفردات‌قرآن)

 • غرب (مفردات‌قرآن)

 • غرر (مفردات‌قرآن)

 • غرف (مفردات‌قرآن)

 • غرق (مفردات‌قرآن)

 • غرم (مفردات‌قرآن)

 • غرو (مفردات‌قرآن)

 • غریم (مفردات‌قرآن)

 • غزل (مفردات‌قرآن)

 • غزو (مفردات‌قرآن)

 • غسق (مفردات‌قرآن)

 • غسل (مفردات‌قرآن)

 • غسلین (مفردات‌قرآن)

 • غشی (مفردات‌قرآن)

 • غصب (مفردات‌قرآن)

 • غصه (مفردات‌قرآن)

 • غض (مفردات‌قرآن)

 • غضب (مفردات‌قرآن)

 • غطاء (مفردات‌قرآن)

 • غطش (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قریه (مفردات‌قرآن)

 • قسط (مفردات‌قرآن)

 • قسطاس (مفردات‌قرآن)

 • قسم - به فتح الف و سین (مفردات‌قرآن)

 • قسو (مفردات‌قرآن)

 • قسورة (مفردات‌قرآن)

 • قسّیس (مفردات‌قرآن)

 • قشعر (مفردات‌قرآن)

 • قصاص (مفردات‌قرآن)

 • قصد (مفردات‌قرآن)

 • قصر (مفردات‌قرآن)

 • قصص (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کید (مفردات‌قرآن)

 • م

 • متعالی (مفردات‌قرآن)

 • مستعان (مفردات‌قرآن)

 • مشرب (مفردات‌قرآن)

 • مشرق (مفردات‌قرآن)

 • مشهد (مفردات‌قرآن)

 • مصابره (مفردات‌قرآن)

 • مصباح (مفردات‌قرآن)

 • معاد (مفردات‌قرآن)

 • معاذ (مفردات‌قرآن)

 • معاهده (مفردات‌قرآن)

 • معشار (مفردات‌قرآن)

 • معشر (مفردات‌قرآن)

 • معین‌ (مفردات‌قرآن)

 • مغتسل (مفردات‌قرآن)

 • مغرب (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • ن (مفردات‌قرآن)

 • نون (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار