• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:علمای شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آخوند خراسانی

 • آخوند ملامحمد شریف بخاری

 • آراء شیخ احمد احسایی

 • آصف شیراز

 • آقا رضا همدانی

 • آقا سید ابوالحسن اصفهانی

 • آقابزرگ تهرانی

 • آقاجمال‌الدین محمد خوانساری

 • آقاحسین خوانساری

 • آقاعبدالله کرمانشاهی

 • آقامحمّد بیدآبادی اصفهانی

 • آقامحمدعلی بن محمدباقر بهبهانی کرمانشاهی

 • آقامحمدکاظم کرمانی

 • آل بحرالعلوم

 • آل برغانی

 • آل جواهری

 • آل حرزالدین

 • آل‌بابویه

 • آل‌بلاغی

 • آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

 • آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی‌

 • آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی

 • آیت‌الله جهانگیرخان قشقایی

 • آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

 • آیت‌الله محمدباقر بهاری همدانی

 • آیت‌الله محمدباقر بهبهانی

 • آیت‌الله میرزا علی مشکینی‌

 • آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی

 • آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی

 • آیت‌الله‌العظمی عبدالکریم حائری یزدی

 • آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی

 • آیت‌الله‌العظمی میرزا جواد تبریزی

 • آیةالله محمدعلی اجتهادی اراکی

 • ا

 • ابراهیم بن صادق مخزومی عاملی طیبی

 • ابراهیم بن هلال ثقفی

 • ابراهیم لکهنوی

 • ابراهیم محقق رودسری

 • ابراهیم موثق عاملی

 • ابن ابی‌عقیل حسن‌ بن‌ علی‌ حذاء عمانی

 • ابن بابویه قمی

 • ابن جنید اسکافی

 • ابن حسن جارچوی

 • ابن زهره

 • ابن شدقم (دائرةالمعارف‌بزرگ‌اسلامی)

 • ابن شهر آشوب مازندرانی

 • ابن عبدون

 • ابن غضائری

 • ابن مسکویه

 • ابن‌ابی‌جمهور محمد بن زین‌الدین‌ علی‌ احسائی یالحصاوی

 • ابن‌ابی‌زینب ابوعبدالله‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ نعمانی‌

 • ابن‌ابی‌طی یحیی بن حمید طائی حلبی غسانی

 • ابن‌ادریس حلی

 • ابن‌اشناس ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ محمد بزاز

 • ابن‌اعثم ابومحمد احمد بن‌ علی‌ کوفی

 • ابن‌اعلم شریف‌ ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ ابی‌الحسن‌ علی‌ علوی‌ حسینی‌

 • ابن‌امیرحاج ابوجعفر محمد بن‌ حسین‌ حسینی‌

 • ابن‌اهدل ابوبکر بن‌ ابی‌القاسم‌ یمنی

 • ابن‌بابویه حسین بن علی قمی

 • ابن‌بابویه علی‌ بن‌ حسین‌ قمی

 • ابن‌بابویه محمد بن علی قمی

 • ابن‌بطریق ابوزکریا شمس‌الدین یحیی بن حسن اسدی حلی

 • ابن‌جحام ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عباس‌ بزاز

 • ابن‌جعابی ابوبکر محمد بن‌ عمر جعابی تمیمی

 • ابن‌جهیم مفیدالدین‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ اسدی‌

 • ابن‌حماد ابوالحسن علی بن‌ حماد عبدی‌ بصری‌

 • ابن‌حمزه شریف‌حسن بن حمزه طبری مرعشی

 • ابن‌خاتون شمس‌الدین محمد بن شهاب‌الدین احمد

 • ابن‌خاتون شهاب‌الدین احمد بن‌ نعمت‌الله علی

 • ابن‌خلاد ابومحمد حسن‌ بن‌ عبدالرحمان‌ رامهرمزی

 • ابن‌خیاط ابوبکر محمد بن‌ احمد

 • ابن‌داود ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد قمی

 • ابن‌رازی ابومحمد جعفر بن‌ احمد قمی‌

 • ابن‌سکون ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد حلی

 • ابن‌شاذان محمد بن احمد قمی

 • ابن‌شعبه حرانی

 • ابن‌عبدک ابواحمد محمد بن‌ علی‌ جرجانی‌

 • ابن‌عمار ابوالعباس احمد بن عبیدالله ثقفی

 • ابن‌عنبه سیدجمال‌الدین‌ احمد بن‌ علی حسنی حسینی

 • ابن‌فارس ابوالحسین احمد بن فارس

 • ابن‌فهد حلی

 • ابن‌قبه ابوجعفر محمد بن‌ عبدالرحمان‌ رازی‌

 • ابن‌قولویه ابوالقاسم‌ جعفر بن‌ محمد قمی

 • ابن‌کال ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محمد بزاز حلی

 • ابن‌معصوم ابراهیم حسینی قزوینی

 • ابن‌میثم کمال‌الدین‌ میثم‌ بن‌ علی‌ بحرانی

 • ابن‌نما

 • ابن‌نوح ابوالعباس احمد بن علی سیرافی

 • ابن‌ولید ابوجعفر محمد بن حسن قمی

 • ابو الفتح حسینی عربشاهی

 • ابو المکارم محمود بن محمّد حسنی واعظ

 • ابواحمد حسین بن موسی موسوی علوی

 • ابواحمد عبدالعزیز بن‌ یحیی جلودی بصری

 • ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی

 • ابوالجیش مظفر بن محمد خراسانی بلخی

 • ابوالحسن ایبوردی

 • ابوالحسن بن حسین بافقی حائری یزدی

 • ابوالحسن ثابت بن اسلم حلبی

 • ابوالحسن علی بن احمد پنجگردی

 • ابوالحسن علی بن حسین خاقانی

 • ابوالصلاح حلبی

 • ابوالعباس احمد بن محمد آل‌خاتون

 • ابوالفتح بن مخدوم

 • ابوالفتح جمال‌الدین حسین بن علی خزاعی رازی

 • ابوالفتح کراجکی

 • ابوالفتح محمد بن علی کراجکی

 • ابوالفتح ناصح‌الدین عبدالواحد بن محمد آمدی

 • ابو‌الفضل تهرانی

 • ابوالفضل داورپناه

 • ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی

 • ابوالقاسم تهرانی

 • ابوالقاسم علی بن احمد کوفی

 • ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی

 • ابوالمعالی محمد بن ابراهیم کلباسی اصفهانی

 • ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم کلباسی اصفهانی

 • ابوالمفضل محمد بن عبدالله شیبانی

 • ابوبشر احمد بن ابراهیم عمی

 • ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری

 • ابوطالب زنجانی‌

 • ابوعبدالله بن میرزا نصرالله زنجانی

 • ابوعبدالله حسین بن محمد حلوانی

 • ابوعلی حسن بن زهره

 • ابوعلی سینا

 • ابومحمد حسن بن ابی‌الحسن دیلمی

 • ابومحمد فضل‌ بن‌ شاذان‌ ازدی‌ نیشابوری‌

 • ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری

 • ابومنصور حسن بن زین‌الدین عاملی

 • ابویعلی دیلمی

 • احمد بن ابو یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب

 • احمد بن ابی‌یعقوب اسحاق یعقوبی

 • احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی

 • احمد بن عبدالله بکری

 • احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی

 • احمد بن علی نجاشی

 • احمد بن محمد اردبیلی

 • احمد بن محمد بحرانی

 • احمد بن محمدعلی بهبهانی

 • احمد بن منصور انصاری

 • احمد تتوی

 • احمد عارف الزین

 • احمد کافی

 • احمد مجتهد تبریزی

 • احمد نراقی

 • استاد مرتضی مطهری

 • اسدالله بن عبدالله بروجردی

 • اسدالله شوشتری

 • اسعد بن احمد طرابلسی

 • اسماعیل صالحی مازندرانی‌

 • اسماعیل صدر

 • اصل قانونی بودن جرم در حقوق ایران

 • اصولیون شیعه

 • الاسلام سبیل السعاده و السلام

 • امام موسی صدر

 • ب

 • باباافضل کاشانی

 • بایزید بسطامی‌ثانی

 • بهاء الدین لاهیجی

 • بها‌ءالدین محمد بن تاج‌الدین حسن اصفهانی

 • بهبهانی (شاگردان)

 • ت

 • تاج‌الدین حسن اصفهانی

 • تاج‌العلما

 • تاج‌العلی

 • تبیت بن محمد عسکری

 • ترابعلی لکهنوی

 • تفضل حسین‌خان

 • تفکرات اصولی شیخ انصاری

 • تفکرات شیخ انصاری

 • تفکرات فقهی شیخ انصاری

 • تقی طباطبائی قمی‌

 • تقی‌الدین ابراهیم کفعمی

 • ث

 • ثبیت بن محمد عسکری

 • ج

 • جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء

 • جعفر بن کمال‌الدین بحرانی

 • جعفر شوشتری

 • جعفر شیخ‌راضی

 • جعفر کاشف‌الغطاء

 • جلال‌الدین‌ حسین‌ بن شرف‌الدین الهی اردبیلی

 • جلال‌الدین دوانی

 • جمال الدین یوسف شامی

 • جمال‌الدین عبدالله بن زهره

 • ح

 • حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی

 • حاج محمدرضا همدانی

 • حاج ملاعلی تبریزی

 • حاج ملاعلی تهرانی

 • حاج ملامحسن گیلانی

 • حاج‌آقا رحیم ارباب اصفهانی

 • حاجی علی‌اکبر بسمل‌شیرازی

 • حافظ رجب بن محمد برسی

 • حبیب خراسانی

 • حجةالاسلام علی قدوسی

 • حریز بن عبدالله سجستانی

 • حسن بن سلیمان حلی

 • حسن بن عبدالوهاب برغانی

 • حسن بن فضل طبرسی

 • حسن بن محمد دیلمی

 • حسن بن موسی نوبختی

 • حسن بن یوسف بن علی حلی

 • حسن بن یوسف حلی

 • حسن‌علی تهرانی

 • حسین بن ابراهیم تنکابنی

 • حسین بن ابراهیم تنکابنی اصفهانی

 • حسین بن عبدالوهاب

 • حسین بن عبید الله غضائری

 • حسین بن علی بن حسین

 • حسین تربتی

 • حسین حائری مازندرانی

 • حسین علی منتظری

 • حسین غفاری

 • حسین‌علی‌شاه زین‌الدین محمدحسین اصفهانی

 • حماد بن عیسی جهنی

 • حمزه گیلانی

 • حمیده رویدشتی

 • حیات شیخ بهائی

 • خ

 • خاندان ابن‌خاتون

 • خاندان بهبهانی

 • خاندان حسینی قزوینی

 • خاندان حسینی‌قزوینی

 • خاندان حکیم

 • خاندان خاتون‌آبادی

 • خاندان کشمیری

 • خاندان مسجد شاهیان

 • خضر بن محمد حبلرودی

 • خطیب کرمانشاهی

 • خلیل بن غازی قزوینی

 • د

 • درویش‌علی بغدادی حائری

 • دوران علمی آخوند خراسانی

 • دیدگاه محقق خوانساری

 • دیدگاه‌های فقهی سیدعبدالاعلی سبزواری

 • ر

 • رحیم بن میرزامحمد بروجردی

 • رسالة فی صلاة الجمعة (کتاب)

 • رشیدالدین فضل‌الله همدانی

 • رضا همدانی

 • رضی الدین استرآبادی

 • رضی‌الدین آبی

 • رضی‌الدین استرابادی

 • رضی‌الدین محمد بن حسن استرآبادی

 • رفیع‌الدین محمد بن مومن گیلانی

 • رکن‌الدین محمد بن علی استرابادی غروی جرجانی

 • رمضان‌علی شریفی

 • ز

 • زیان به غیر موقع بهره‌برداری از ملک

 • س

 • سادات پشت مشهدی

 • سعید بن عبدالله راوندی

 • سکاکیه

 • سلطان محمد ترکستانی مزاری

 • سلطان‌العلماء سیدحسین حسینی مرعشی

 • سلطان‌العماء تقی‌الدین ابن‌داود حلی

 • سلیمان بن عبدالله بحرانی

 • سید ابوالحسن اصفهانی

 • سید ابوالحسن حافظیان خراسانی

 • سید ابوالحسن مولانا

 • سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی

 • سید ابوالقاسم میرفندرسکی حسینی

 • سید احمد خوانساری

 • سید اسدالله بیدآبادی

 • سید بحرالعلوم

 • سید جعفر مرتضی عاملی‌

 • سید جلال الدین حسینی ارموی

 • سید جمال‌الدین گلپایگانی

 • سید جواد حسینی عاملی غروی

 • سید حسن بجنوردی

 • سید حسن رضوی قمی‌

 • سید حسین بروجردی (مفسر)

 • سید حسین یوسف مکی‌

 • سید رضی

 • سید شمس‌الدین محمود مرعشی نجفی

 • سید‌ شهاب‌الدین مرعشی‌ نجفی

 • سید عبد الحسین طیّب

 • سید عبد الحسین لاری

 • سید عبدالحسین لاری

 • سید عبدالکریم بن طاووس

 • سید عبدالله شبر

 • سید عبدالله شیرازی

 • سید علاء الدین محمد گلستانه

 • سید علی اکبر فال اسیری

 • سید علی بن عبدالکریم نیلی نجفی

 • سید علی سیستانی‌

 • سید علی طباطبایی

 • سید علی قاضی طباطبایی

 • سید فخار بن معد موسوی

 • سیّد ماجد حسینی بحرانی

 • سید محسن امین حسینی عاملی

 • سید محمد بادکوبه ای

 • سید محمد جعفر مروج‌

 • سید محمد حسین میر سجادی

 • سید محمد مجاهد

 • سید محمد موسوی بجنوردی

 • سید محمد موسوی جزایری

 • سید محمد مولانا

 • سید محمد وحیدی

 • سید محمدباقر صدر

 • سید محمدجواد ذهنی تهرانی‌

 • سید محمدسعید طباطبایی حکیم‌

 • سید محمدعلی قاضی طباطبایی

 • سید محمدهادی موسوی میرلوحی

 • سید محمود حسینی شاهرودی

 • سید مرتضی عسکری ساوه‌ای

 • سید مصطفی مصطفوی

 • سید موسی زرآبادی قزوینی

 • سید میررفیع رفیعی

 • سید میرمحمدباقر رفیعی

 • سید هاشم بحرانی

 • سید هاشم حسینی طهرانی

 • سیدابراهیم بن سیدحسین بحرالعلوم

 • سیدابراهیم حسینی استهباناتی شیرازی

 • سیدابراهیم قاضی‌زاده همدانی

 • سیدابراهیم قزوینی

 • سیدابوالفضل زنجانی

 • سیدابوالقاسم بن سیدمحمدباقر دهکردی اصفهانی

 • سیدابوالقاسم بن سیدمصطفی کاشانی

 • سیدابوالقاسم بن سیدنصرالله مجتهد کاشانی

 • سیدابوالقاسم بن میرزابیک حسینی موسوی فندرسکی

 • سیدابوالقاسم موسوی خویی

 • سیدابوالمکارم ابن زهره

 • سیداحمد صافی

 • سیداحمد کربلایی تهرانی

 • سیداسدالله مدنی

 • سیداسماعیل صدر

 • سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بحرالعلوم

 • سیدجعفر بنارسی

 • سیدجعفر کشفی

 • سیدجلال‌الدین موسوی آشتیانی

 • سیدجمال‌الدین احمد بن موسی طاووس حلی

 • سیدجواد مجتهد کرمانی

 • سیدحسن اصفهانی مسقطی

 • سیدحسن ‌بن ‌سیدابراهیم ‌بحرالعلوم

 • سیدحسن بن محمدباقر حائری قزوینی

 • سید‌حسن صدر

 • سید‌حسن صدر کاظمی

 • سیدحسین بن احمد براقی نجفی

 • سیدحسین بن جعفر خادمی اصفهانی

 • سیدحسین بن رضا حسینی لاهیجی بادکوبه‌ای

 • سیدحسین ‌بن‌ سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدحسین بن محمدابراهیم حسینی قزوینی

 • سیدحسین بن محمدرضا بروجردی

 • سیدحسین بن مساعد حسینی حائری

 • سیدحسین بن موسی حسینی لاهیجی بادکوبه‌ای

 • سیدحسین طباطبایی قمی

 • سیدحسین عرب باغی

 • سیدرضا بهاء الدینی

 • سید‌رضا صدر

 • سیدرضا موسوی زنجانی

 • سیدرضی‌الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس

 • سیدشرف‌الدین علی حسینی استر‌آبادی

 • سیدشمس‌الدین محمود مرعشی نجفی

 • سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • سیدصدرالدین صدر عاملی

 • سیدعباس معصومی گراشی

 • سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری

 • سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی

 • سیدعبدالحسین شرف‌الدین عاملی

 • سیدعبدالصاحب طباطبایی حکیم

 • سیدعبدالعزیز طباطبایی‌ یزدی

 • سیدعبدالله بلادی بحرینی

 • سیدعبدالله بهبهانی

 • سیدعبدالله رشتی بحرینی

 • سیدعبدالوهاب صالح

 • سیدعبدالهادی طباطبایی حکیم

 • سیدعزیزالله طالش

 • سیدعلاءالدین طباطبایی حکیم

 • سیدعلاءالدین محمد گلستانه اصفهانی

 • سیدعلی بن سیدمحمّدرضا بحرالعلوم

 • سیدعلی ‌بن ‌هادی ‌بحرالعلوم

 • سیدعلی حسینی میلانی

 • سیدعلی شوشتری

 • سیدعلی طباطبایی حکیم

 • سیدعلی موسوی بهبهانی

 • سیدعلی موسوی قزوینی‌

 • سید‌علی‌نقی حیدری‌

 • سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام

 • سیدعیسی کمال‌الدین

 • سیدفضل‌الله راوندی

 • سیدماجد بن ابراهیم حسینی

 • سیدمحسن اعرجی کاظمی

 • سیدمحسن طباطبایی حکیم

 • سید‌محمد بادکوبه‌ای

 • سیدمحمد بن‌ سیدمحمدتقی بحرالعلوم

 • سیدمحمد بهبهانی

 • سیدمحمد حجت کوه‌کمری

 • سیدمحمد حسینی مختاری

 • سیدمحمد حسینی همدانی

 • سیدمحمد طباطبایی فشارکی

 • سیدمحمد مجاهد طباطبایی

 • سیدمحمد محقق داماد

 • سیدمحمد محقق داماد یزدی

 • سیدمحمدابراهیم حسینی قزوینی

 • سیدمحمدباقر بن سیدمحمدنقی شفتی بیدآبادی اصفهانی

 • سیدمحمدباقر درچه‌ای

 • سیدمحمدباقر موسوی خوانساری چهارسوقی

 • سیدمحمّدتقی بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدتقی ‌بن ‌سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدمحمدتقی بن میرعبدالحی

 • سیدمحمدتقی حکیم

 • سیدمحمدتقی مدرسی

 • سیدمحمدحسن آقانجفی قوچانی

 • سیدمحمدحسن میرزای شیرازی

 • سیدمحمدحسین طباطبایی حکیم

 • سیدمحمدحسین فضل‌اللّه

 • سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم

 • سیدمحمدسعید کمال الدین

 • سیدمحمدشفیع جاپلقی بروجردی

 • سیدمحمّدصادق بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدصادق لواسانی

 • سیدمحمدعلی بن سیدعلی‌نقی بحرالعلوم

 • سیدمحمدعلی هبةالدین شهرستانی

 • سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

 • سیدمحمدمهدی بجستانی خراسانی

 • سیدمحمدمهدی درچه‌ای

 • سیدمحمدمهدی شهرستانی

 • سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم

 • سیدمحمدهادی میلانی

 • سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی

 • سیدمحمود طباطبایی حکیم

 • سیدمرتضی پسندیده

 • سیدمرتضی رضوی کشمیری

 • سیدمرتضی علم‌الهدی

 • سیدمرتضی فیروزآبادی‌

 • سیدمصطفی خمینی

 • سیدمصطفی محقق داماد

 • سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن بحرالعلوم

 • سیدمهدی طباطبایی حکیم

 • سیدمیرآصف قزوینی

 • سیدنعمت‌الله جزایری

 • سیدنورالدین عراقی

 • سیدنورالله حسینی مرعشی

 • سیده نصرت امین بیگم

 • سیدهادی حسینی بجستانی خراسانی

 • سیدهادی زوین

 • سیدهاشم طباطبایی حکیم

 • سیدهاشم موسوی حداد

 • سیدیوسف طباطبایی حکیم

 • سیره اخلاقی آیت الله مرعشی نجفی

 • ش

 • شبر بن محمد حویزی

 • شرف‌الدین استرابادی

 • شکر بن احمد بغدادی

 • شمس‌الدین محمد بن احمد خفری

 • شمس‌الدین محمد بن علی حسینی جرجانی

 • شمس‌الدین محمد بن علی خاتون

 • شمس‌الدین محمد مجتهدی نجفی

 • شهدای محراب

 • شهید آیت‌الله سعیدی

 • شیخ آقاکریم روغنی

 • شیخ احمد شانه‌ساز شیرازی

 • شیخ حسن بن شهید ثانی‌

 • شیخ زین‌الدین بن علی عاملی جبعی

 • شیخ علی رفیش

 • شیخ کلینی

 • شیخ محمد خالصی زاده

 • شیخ محمد سلطان المتکلمین

 • شیخ محمدباقر شبیبی

 • شیخ محمدرضا شبیبی

 • شیخ محمدرضا شیرازی

 • شیخ محمدعلی دمشقی

 • شیخ مرتضی آشتیانی

 • شیخ مرتضی انصاری

 • شیخ مفید و اجتهاد شیعه

 • شیخ هاشم کعبی

 • شیخ‌حسن مجتهد صیقلانی

 • شیخ‌حسین حلی

 • شیخ‌علی تبتی

 • ص

 • صاحب بن عباد

 • صاحب فصول

 • صادق حسینی شیرازی ‌

 • صدرالدین افندی

 • ع

 • عارف‌حسین حسینی

 • عبدالجلیل قزوینی رازی

 • عبدالحسین فقیهی رشتی‌

 • عبدالرزاق رانکوئی گیلانی

 • عبدالصمد همدانی

 • عبدالکریم تبریزی

 • عبدالکریم جزایری

 • عبدالکریم حائری یزدی

 • عبدالله بن عبدالباقی بروجردی

 • عبدالله بن محمد بشروی خراسانی

 • عبدالله گیلانی مازندرانی نجفی

 • عبدالله مازندرانی

 • عبدالله مامقانی

 • عبدالنبی عراقی

 • عبدالوهاب بن محمدصالح برغانی

 • عبدالوهاب مجتهد رشتی

 • عبدعلی بن جمعه حویزی

 • عزالدین آبی

 • عضدالدوله ابوالحسین احمد بن حسین آملی

 • علاءالدین علی بن زهره

 • علامه حسن حسن‌زاده آملی

 • علامه حیدرقلی سردار کابلی

 • علامه مجلسی

 • علمای شیعه

 • علی ایروانی‌

 • علی بن حسین عاملی

 • علی بن حسین محقق کرکی‌

 • علی بن حسین مسعودی هذلی

 • علی بن‌ حماد عبدی‌

 • علی بن زین‌العابدین یزدی حائری

 • علی بن عبدالجلیل بیاضی

 • علی بن عیسی بهاءالدین اربلی

 • علی بن محمد جرجانی استرآبادی

 • علی بن یوسف بن مطهر حلی

 • علی خزاز

 • علی فانی اصفهانی‌

 • علی محمد علی دخیل

 • علی‌اصغر شکرنابی قزوینی

 • علی‌اصغر معصومی شاهرودی

 • علی‌اکبر مدرس حکمی یزدی

 • علی‌بن عیسی بهاءالدین‌اربلی

 • ف

 • فاضل اصفهانی

 • فتال نیشابوری

 • فتح الله شریعت اصفهانی

 • فخرالدین بن محمدعلی طریحی

 • فخرالمحققین محمد حلی

 • فرقه شیخیه

 • فضل بن حسن طبرسی

 • فضل‌ بن‌ شاذان‌ نیشابوری‌

 • فضل‌الله نوری

 • ق

 • قاضی ابن‌براج سعدالدین‌ عبدالعزیز بن‌ نحریر طرابلسی‌

 • قاضی نوراللّه شوشتری

 • ک

 • کمال‌الدین حسین بن علی واعظ کاشفی سبزواری

 • ل

 • لطف‌اللّه صافی گلپایگانی

 • م

 • ماجد بن هاشم بحرانی

 • مجتبی قزوینی

 • محسن قرائتی

 • محمد ابراهیم جناتی شاهرودی

 • محمد امین زین الدین

 • محمد باقر محقق

 • محمد بن ابراهیم شیرازی

 • محمد بن‌ ابراهیم‌ نعمانی‌

 • محمد بن ابی طالب حائری

 • محمد بن احمد بهشتی اسفراینی

 • محمد بن اسماعیل برمکی

 • محمد بن اسماعیل حائری

 • محمد بن جعفر مشهدی

 • محمد بن جمال‌الدین مکی عاملی

 • محمد بن حسن بن زین‌الدین

 • محمد بن حسن حر عاملی

 • محمد بن حسن فاضل هندی

 • محمد بن سدیدالدین

 • محمد بن عبدالملک تبان

 • محمد بن علی اردبیلی

 • محمد بن علی علوی

 • محمد بن عمر کشی

 • محمد بن محمد بن اشعث

 • محمد بن محمد طوسی

 • محمد بن محمدمهدی حاجی‌اشرفی

 • محمد بن مسعود عیاشی

 • محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی کوفی

 • محمد جواد نجفی خمینی

 • محمد طاهر تنکابنی

 • محمد علی حائری قمی‌

 • محمد فاضل لنکرانی

 • محمد کرمی‌

 • محمد مفتح

 • محمد مهدی سماوی

 • محمدابراهیم اعرافی شورکی

 • محمدابراهیم کلباسی هروی اصفهانی

 • محمداسماعیل‌ بن‌ محمدحسین‌ مازندرانی‌ خواجویی اصفهانی

 • محمداسماعیل مبلغ

 • محمدامین‌ بن‌ محمدشریف‌ امین استرآبادی

 • محمدامین شوشتری

 • محمدباقر آقانجفی اصفهانی

 • محمدباقر ملکی میانجی

 • محمدتقی آملی

 • محمدتقی بافقی

 • محمدتقی بن محمدملائکه برغانی

 • محمدتقی بن محمدملائکه برغانی

 • محمدتقی رازی نجفی اصفهانی

 • محمدجعفر بن محمدابراهیم کلباسی

 • محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی

 • محمدجعفر محلاتی

 • محمدحسن آشتیانی

 • محمدحسن بن باقر نجفی

 • محمدحسن مظفر

 • محمدحسن نجفی

 • محمدحسین بن محمدرحیم رازی ایوان‌کیفی حائری اصفهانی

 • محمدحسین غروی اصفهانی کمپانی

 • محمدحسین فاضل اردکانی

 • محمدحسین مصباح

 • محمدحسین نجفی (مبارز عراقی)

 • محمدحسین نجفی دولت‌آبادی‌

 • محمدرضا حکیمی

 • محمدزمان بن کلبعلی اصفهانی تبریزی

 • محمدصادق فخرالاسلام

 • محمدصالح بن محمدملائکه برغانی

 • محمدعلی بن ابی‌طالب حزین‌لاهیجی

 • محمدعلی بن محمدملائکه برغانی

 • محمدعلی مدرس خیابانی تبریزی

 • محمدعلی معصومی

 • محمدعلی نخجوانی

 • محمدملائکة بن محمدتقی برغانی

 • محمدمهدی بن محمدابراهیم کلباسی

 • محمد‌مهدی کجوری شیرازی‌

 • محمدهادی بیرجندی هادوی

 • محمدهادی تهرانی

 • محمدهادی مازندرانی

 • محمدهادی معرفت

 • محمدهاشم اشکوری

 • محمود بن محمد حسنی‌واعظ

 • محیی‌الدین ابن‌عربی

 • محیی‌الدین محمد بن زهره

 • مرتضی طالقانی

 • مصطفی اعتمادی‌

 • مصطفی بن حسین تفرشی

 • مفسران شیعه

 • ملا حبیب‌الله شریف کاشانی

 • ملا حسینقلی همدانی

 • ملا رجب‌علی تبریزی

 • ملا زین‌العابدین گلپایگانی

 • ملا علی کنی تهرانی

 • ملا علی‌اکبر اژه‌ای اصفهانی

 • ملا فتح‌الله شریعت اصفهانی

 • ملااحمد کرمانی

 • ملااسماعیل بن محمدحسین خواجویی مازندرانی اصفهانی

 • ملاحبیب‌الله شریف کاشانی

 • ملاخلیل گیلانی

 • ملاصادق مجتهد گیلانی

 • ملاعبدالله فاضل قندهاری

 • ملاعبدالله مجتهد مازندرانی

 • ملاغلامرضا قمی‌

 • ملافتح‌الله کاشانی

 • ملامحمد ممقانی

 • ملامحمد نراقی

 • ملامحمدعلی گیلانی

 • ملامحمدکاظم آخوند خراسانی

 • ملامحمدکاظم طالقانی

 • ملاهادی سبزواری

 • منتجب‌الدین علی بن عبید‌الله بابویه قمی

 • مولی نور الدین کاشانی

 • مهدی الهی قمشه‌ای

 • مهدی جهانشاهی

 • میرحامدحسین هندی

 • میرزا ابراهیم دنبلی خویی

 • میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی‌

 • میرزا جواد طارمی‌

 • میرزا حبیب الله هاشم خویی

 • میرزا حسن بجنوردی

 • میرزا حسن صفی علیشاه

 • میرزا حسن کرمانشاهی

 • میرزا حسنعلی مروارید

 • میرزا حسین خلیلی تهرانی

 • میرزا حسین محدث نوری

 • میرزا خلیل گیلانی

 • میرزا سلیمان تنکابنی

 • میرزا صادق‌آقا تبریزی

 • میرزا عبدالله اصفهانی افندی

 • میرزا عبدالوهاب قزوینی

 • میرزا علی مشکینی

 • میرزا علی‌محمد اژه‌ای

 • میرزا محمد ثقفی

 • میرزا محمد فیض قمی

 • میرزا محمدتقی شیرازی

 • میرزا محمدجواد اصفهانی

 • میرزا محمدحسین مجتهد مازندرانی

 • میرزا محمدطاهر تنکابنی

 • میرزا موسی تبریزی‌

 • میرزا هاشم آملی

 • میرزاابراهیم سلماسی کاظمی

 • میرزاابوالحسن‌ جلوه‌ اصفهانی‌

 • میرزاابوالقاسم ضیاءالعلماء

 • میرزااحمد کفایی خراسانی

 • میرزااسماعیل مجتهد

 • میرزاباقر مجتهد تبریزی

 • میرزاحسن مجتهد تبریزی

 • میرزاعلی اصغر شیخ‌الاسلام

 • میرزامحمدتقی مجتهد مازندرانی

 • میرزامحمدطاهر تنکابنی

 • میرزامهدی پویا

 • میرزایوسف تبریزی

 • میرسیدحسن سبزواری

 • میرعبدالفتاح بن علی حسینی‌مراغی

 • میرمحمدباقر میرداماد استرآبادی

 • میرمحمدمعصوم حسینی قزوینی

 • ن

 • ناصر بن ابراهیم بویهی

 • نجم‌الدین جعفر بن حسن محقق حلی‌

 • نجم‌الدین جعفر بن محمد بن نما حلی

 • نعمت‌الله علی

 • و

 • ورام بن ابی‌فراس حلی

 • ه

 • هادی نجم‌آبادی تهرانی

 • هاشم مدرس قزوینی

 • هبة‌الله ابوالبقاء حلی

 • ی

 • یوسف بحرانی درازی

 • یوسف بن احمد درازی بحرانی

 • یوسف مدنی تبریزی‌

 • جعبه ابزار