• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:روان‌شناسی آموزش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آزمون‌های پیشرفت

 • ا

 • اختلال بینایی

 • اختلال در گفتار و زبان

 • اختلال شنوایی

 • اختیار و قدرت (مدیریت آموزشی)

 • ارزیابی نظریه یادگیری ثورندایک

 • اعتبار (روان‌شناسی)

 • اعتبار و پایایی

 • افت تحصیلی

 • الگوبرداری

 • الگوی شرطی‌سازی رفتار کنش‌گر

 • الگوی شرطی‌سازی کلاسیک

 • اندیشه و زبان

 • انضباط مدرسه

 • انواع بازی

 • ایده‌آلیسم و تعلیم و تربیت

 • ب

 • بازی (روانشناسی)

 • بازی‌درمانی

 • برنامه تقویت فاصله‌ای ثابت

 • برنامه تقویت فاصله‌ای متغیر

 • برنامه تقویت نسبت ثابت

 • برنامه تقویت نسبی متغیر

 • برنامه‌های تقویت

 • برنامه‌های تقویت سهمی

 • بینش‌درمانی

 • پ

 • پایایی (روان‌شناسی)

 • ت

 • تداعی (روان‌شناسی)

 • تقلید (روان‌شناسی رشد)

 • تکنولوژی آموزشی

 • ح

 • حافظه (روان‌شناسی)

 • ر

 • رئالیسم و تعلیم و تربیت

 • روان‌شناس مدرسه

 • روان‌شناسی (روش‌های تحقیق)

 • روان‌شناسی (رویکردها)

 • روان‌شناسی گشتالت

 • روش آزمایشی

 • روش آماری

 • روش بالینی

 • روش روان‌کاوی

 • روش زمینه‌یابی

 • روش مشاهده طبیعی

 • رویکرد التقاطی

 • رویکرد پدیدارشناختی

 • رویکرد رفتاری

 • رویکرد روان‌کاوی

 • رویکرد زیست‌شناختی

 • رویکرد شناختی

 • س

 • ساخت‌گرایی (روان‌شناسی)

 • ق

 • قصه‌گویی

 • ک

 • کنش‌گرایی (روان‌شناسی)

 • م

 • مدیریت آموزشی

 • مفاهیم سازمانی (مدیریت آموزشی)

 • مکتب رفتارگرایی (روان‌شناسی)

 • مکتب روان‌کاوی

 • ن

 • نظریه یادگیری بندورا

 • نظریه یادگیری تولمن

 • نظریه یادگیری ثورندایک

 • نظریه یادگیری ژان پیاژه

 • نظریه یادگیری کلارک هال

 • نظریه یادگیری گاتری

 • نظریه یادگیری واتسون

 • نظریه‌های یادگیری

 • نمایش خلاق

 • ه

 • هوش (روان‌شناسی)

 • ی

 • یادگیری (روان‌شناسی)

 • جعبه ابزار