• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:اصطلاحات ادبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آجل

 • آجن (مفردات نهج البلاغه)

 • آداب مناظره

 • آل (مفردات‌قرآن)

 • آلاء (مفردات‌قرآن)

 • آناء (مفردات‌قرآن)

 • آیه (مفردات‌قرآن)

 • ا

 • اب‌ (به تشدید باء)

 • اباء

 • ابابیل (قاموس‌قرآن)

 • اباق (قاموس‌قرآن)

 • ابتر (مفردات‌قرآن)

 • ابد (قاموس‌قرآن)

 • ابد (مفردات نهج البلاغه)

 • ابرام (مفردات‌قرآن)

 • ابراهیم (قاموس قرآن)

 • ابل (قاموس‌قرآن)

 • اپیزود

 • اتی

 • اثاث (قاموس قرآن)

 • اثر (قاموس قرآن)

 • اثل (قاموس‌قرآن)

 • اثم (قاموس‌قرآن)

 • اجاج (قاموس‌قرآن)

 • اجل (مفردات نهج البلاغه)

 • احد (قاموس‌قرآن)

 • احساس (ادبیات فارسی)

 • ادات (مفردات نهج البلاغه)

 • اداوه

 • ادب (مفردات نهج البلاغه)

 • ادبیات تبلیغی

 • ادبیت

 • از (مفردات‌قرآن)

 • ازف (مفردات‌قرآن)

 • اساس (مفردات‌قرآن)

 • اسر (مفردات‌قرآن)

 • اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • اسف (مفردات‌قرآن)

 • اسماعیل (مفردات‌قرآن)

 • اسن (مفردات‌قرآن)

 • اسو (مفردات‌قرآن)

 • اسی (مفردات‌قرآن)

 • اشدّ (مفردات‌قرآن)

 • اشر (مفردات‌قرآن)

 • اصبح (مفردات‌قرآن)

 • اصبع (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب (مفردات‌قرآن)

 • اصر (مفردات‌قرآن)

 • اصطبار (مفردات‌قرآن)

 • اصل (مفردات‌قرآن)

 • اصیل (مفردات‌قرآن)

 • اغناء

 • اف (مفردات‌قرآن)

 • افق (مفردات‌قرآن)

 • افک (مفردات‌قرآن)

 • افول (مفردات‌قرآن)

 • اقتباس

 • اکل (مفردات‌قرآن)

 • ال (مفردات‌قرآن)

 • ال یاسین (مفردات‌قرآن)

 • الآن (مفردات‌قرآن)

 • الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)

 • الت (مفردات‌قرآن)

 • التی (مفردات‌قرآن)

 • الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الله (قاموس‌قرآن)

 • الم (مفردات‌قرآن)

 • الو - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • اله (قاموس‌قرآن)

 • الی (مفردات‌قرآن)

 • الیاس (مفردات‌قرآن)

 • ام - به ضم اول (مفردات‌قرآن)

 • ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امام - به فتح اول (مفردات‌قرآن)

 • امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امت (مفردات‌قرآن)

 • امد (مفردات‌قرآن)

 • امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امر - به کسر الف (مفردات قرآن)

 • امس (مفردات‌قرآن)

 • امل (مفردات‌قرآن)

 • امن (مفردات‌قرآن)

 • امی (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انا (مفردات‌قرآن)

 • اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انام (مفردات‌قرآن)

 • انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انسان (مفردات‌قرآن)

 • انف (مفردات‌قرآن)

 • انما - به کسر و فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)

 • او (مفردات‌قرآن)

 • اوب (مفردات‌قرآن)

 • اود (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اولاء (مفردات‌قرآن)

 • اولوا (مفردات‌قرآن)

 • اوّه - به فتح الف و کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اهل (مفردات‌قرآن)

 • ایّ - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ای - به کسر الف و سکون یاء (مفردات‌قرآن)

 • ایّا - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ایّان (مفردات‌قرآن)

 • اید (مفردات‌قرآن)

 • ایک - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)

 • ایلاء (مفردات‌قرآن)

 • ایلاف (مفردات‌قرآن)

 • ایّم - به فتح الف و کسر یاء (مفردات‌قرآن)

 • ایمان (مفردات‌قرآن)

 • این - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اینما (مفردات‌قرآن)

 • ایوب (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • باء (مفردات‌قرآن)

 • بابل - به کسر باء دوم (مفردات‌قرآن)

 • باطل (مفردات‌قرآن)

 • بئر (مفردات‌قرآن)

 • بأس (مفردات‌قرآن)

 • بئس (مفردات‌قرآن)

 • بتک (مفردات‌قرآن)

 • بتل (مفردات‌قرآن)

 • بث (مفردات‌قرآن)

 • بجس (مفردات‌قرآن)

 • بحث (مفردات‌قرآن)

 • بحر (مفردات‌قرآن)

 • بخس (مفردات‌قرآن)

 • بخع (مفردات‌قرآن)

 • بخل (مفردات‌قرآن)

 • بدء (مفردات‌قرآن)

 • بدر (مفردات‌قرآن)

 • بدع (مفردات‌قرآن)

 • بدل (مفردات‌قرآن)

 • بدن (مفردات‌قرآن)

 • بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)

 • بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • بدیع (ادبی)

 • بذر (مفردات‌قرآن)

 • برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)

 • برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • برج (مفردات‌قرآن)

 • برح (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)

 • برزخ (مفردات‌قرآن)

 • برص (مفردات‌قرآن)

 • برق (مفردات‌قرآن)

 • برکت (مفردات‌قرآن)

 • بروز (مفردات‌قرآن)

 • برهان (مفردات‌قرآن)

 • بریة (مفردات‌قرآن)

 • بزغ (مفردات‌قرآن)

 • بس (مفردات‌قرآن)

 • بسر (مفردات‌قرآن)

 • بسط (مفردات‌قرآن)

 • بسق (مفردات‌قرآن)

 • بسل (مفردات‌قرآن)

 • بسم (مفردات‌قرآن)

 • بشر (مفردات‌قرآن)

 • بصر (مفردات‌قرآن)

 • بصل (مفردات‌قرآن)

 • بضاعت (مفردات‌قرآن)

 • بضع (مفردات‌قرآن)

 • بطانه (مفردات‌قرآن)

 • بطء (مفردات‌قرآن)

 • بطر (مفردات‌قرآن)

 • بطش (مفردات‌قرآن)

 • بطن (مفردات‌قرآن)

 • بعث (مفردات‌قرآن)

 • بعثر (مفردات‌قرآن)

 • بعض (مفردات‌قرآن)

 • بعل (مفردات‌قرآن)

 • بعوضه (مفردات‌قرآن)

 • بعیر (مفردات‌قرآن)

 • بغت (مفردات‌قرآن)

 • بغض (مفردات‌قرآن)

 • بغل (مفردات‌قرآن)

 • بغی (مفردات‌قرآن)

 • بقعه (مفردات‌قرآن)

 • بقل (مفردات‌قرآن)

 • بکر (مفردات‌قرآن)

 • بیت (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تأویل (مفردات‌قرآن)

 • تبت (مفردات قرآن)

 • ترجیع (ادبیات)

 • ترجیع‌بند و ترکیب‌بند

 • تسبیح (مفردات‌قرآن)

 • تضلیل (مفردات‌قرآن)

 • تعریض (ادبیات فارسی)

 • توبه (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جعل (مفردات‌قرآن)

 • جمله (مفردات‌قررآن)

 • جن (قاموس‌قرآن)

 • جوع (مفردات‌قرآن)

 • جید (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حبل

 • حدیث نفس (ادبی)

 • حسد (قاموس‌قرآن)

 • حسن (عرفان)

 • حضّ (مفردات‌قرآن)

 • حطب

 • حماسه مضحک

 • حمد (مفردات‌قرآن)

 • حمل (مفردات‌قرآن)

 • خ

 • خلق (قاموس‌قرآن)

 • خناس

 • خوف (مفردات‌قرآن)

 • د

 • داستان

 • دخول (مفردات‌قرآن)

 • دستور تاریخی

 • دعّ (مفردات‌قرآن)

 • دورنمایه

 • دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذات (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • رئاء (مفردات‌قرآن)

 • رب (قاموس‌قرآن)

 • رد العجز علی الصدر

 • رسل (مفردات‌قرآن)

 • رمان اجتماعی

 • رمان حادثه‌ای

 • رمان دینی

 • رمان سیاسی

 • رمی (مفردات‌قرآن)

 • روبین‌تنی

 • س

 • سؤال و جواب

 • سجل (مفردات‌قرآن)

 • سهو (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شاطی‌ء (مفردات‌قرآن)

 • شانئ (مفردات‌قرآن)

 • شئم (مفردات‌قرآن)

 • شأن (مفردات‌قرآن)

 • شتاء (مفردات‌قرآن)

 • شتت (مفردات‌قرآن)

 • شحّ (مفردات‌قرآن)

 • شحم (مفردات‌قرآن)

 • شحن (مفردات‌قرآن)

 • شحیح (مفردات‌قرآن)

 • شخص (مفردات‌قرآن)

 • شدید (مفردات‌قرآن)

 • شر (قاموس‌قرآن)

 • شراب (مفردات‌قرآن)

 • شرب (مفردات‌قرآن)

 • شرح (مفردات‌قرآن)

 • شرد (مفردات‌قرآن)

 • شرذمه (مفردات‌قرآن)

 • شرط (مفردات‌قرآن)

 • شرع (مفردات‌قرآن)

 • شرق (مفردات‌قرآن)

 • شرک (مفردات‌قرآن)

 • شری (مفردات‌قرآن)

 • شریر (مفردات‌قرآن)

 • شطا (مفردات‌قرآن)

 • شطحیات

 • شطر (مفردات‌قرآن)

 • شطط (مفردات‌قرآن)

 • شعائر (مفردات‌قرآن)

 • شعب (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شعری (مفردات‌قرآن)

 • شعل (مفردات‌قرآن)

 • شغف (مفردات‌قرآن)

 • شغل (مفردات‌قرآن)

 • شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شفاء (مفردات‌قرآن)

 • شفع (مفردات‌قرآن)

 • شفق (مفردات‌قرآن)

 • شفه (مفردات‌قرآن)

 • شقاق (مفردات‌قرآن)

 • شقق (مفردات‌قرآن)

 • شقو (مفردات‌قرآن)

 • شقه (مفردات‌قرآن)

 • شک (مفردات‌قرآن)

 • شکر (مفردات‌قرآن)

 • شکس (مفردات‌قرآن)

 • شکل (مفردات‌قرآن)

 • شکو (مفردات‌قرآن)

 • شمال - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شمأز (مفردات‌قرآن)

 • شمت (مفردات‌قرآن)

 • شمخ (مفردات‌قرآن)

 • شمس‌ (مفردات‌قرآن)

 • شمول (مفردات‌قرآن)

 • شنا (مفردات‌قرآن)

 • شوب (مفردات‌قرآن)

 • شور (مفردات‌قرآن)

 • شوظ (مفردات‌قرآن)

 • شوکة (مفردات‌قرآن)

 • شوی (مفردات‌قرآن)

 • شهاب (مفردات‌قرآن)

 • شهادت (مفردات‌قرآن)

 • شهد (مفردات‌قرآن)

 • شهر (مفردات‌قرآن)

 • شهق (مفردات‌قرآن)

 • شهوة (مفردات‌قرآن)

 • شهید (مفردات‌قرآن)

 • شیء - اسم (مفردات‌قرآن)

 • شیء (مفردات‌قرآن)

 • شیب (مفردات‌قرآن)

 • شیخ (مفردات‌قرآن)

 • شید (مفردات‌قرآن)

 • شیطان (مفردات‌قرآن)

 • شیع - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شیع (مفردات‌قرآن)

 • شیعه (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • ص (مفردات‌قرآن)

 • صابئ (مفردات‌قرآن)

 • صاحب (مفردات‌قرآن)

 • صاخه (مفردات‌قرآن)

 • صب (مفردات‌قرآن)

 • صبّار (مفردات‌قرآن)

 • صبح (مفردات‌قرآن)

 • صبر (مفردات‌قرآن)

 • صبغ (مفردات‌قرآن)

 • صبو (مفردات‌قرآن)

 • صحاف (مفردات‌قرآن)

 • صحف (مفردات‌قرآن)

 • صخر (مفردات‌قرآن)

 • صد (مفردات‌قرآن)

 • صدر (قاموس‌قرآن)

 • صدع (مفردات‌قرآن)

 • صدف (مفردات‌قرآن)

 • صدق (مفردات‌قرآن)

 • صدقه (مفردات‌قرآن)

 • صدید (مفردات‌قرآن)

 • صلاة (مفردات‌قرآن)

 • صمد

 • ط

 • طیر (مفردات‌قرآن)

 • ع

 • عبد (مفردات‌قرآن)

 • عقد (قاموس‌قرآن)

 • عوذ

 • غ

 • غسق

 • غفر (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فتح (مفردات‌قرآن)

 • فعل (مفردات‌قرآن)

 • فلق

 • فوج (مفردات‌قرآن)

 • فورگراندینگ

 • فیل (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قریش (مفردات‌قرآن)

 • قول (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کذب (مفردات‌قرآن)

 • کسب

 • کفر (مفردات‌قرآن)

 • کفو

 • کوثر (مفردات‌قرآن)

 • کید (مفردات‌قرآن)

 • گ

 • گره‌افکنی

 • ل

 • لهب

 • م

 • مال (مفردات‌قرآن)

 • متنافر

 • مجیء (مفردات‌قرآن)

 • مرء

 • مرثیه

 • مسد

 • مسکنة (مفردات‌قرآن)

 • مشرب (مفردات‌قرآن)

 • مشرق (مفردات‌قرآن)

 • مشهد (مفردات‌قرآن)

 • مصابره (مفردات‌قرآن)

 • مصباح (مفردات‌قرآن)

 • معما

 • معن‌ (مفردات‌قرآن)

 • مفعول فیه

 • مکاتب ادبی

 • ملمع

 • مناظره

 • منع (مفردات‌قرآن)

 • موسیقی کلام

 • ن

 • ن (مفردات‌قرآن)

 • نار (مفردات‌قرآن)

 • ناس

 • نحر (مفردات‌قرآن)

 • نصر (مفردات‌قرآن)

 • نظم (ادبیات)

 • نفث (قاموس‌قرآن)

 • نون (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وسواس (قاموس‌قرآن)

 • وصل

 • وقب

 • ولد

 • ویل (مفردات‌قرآن)

 • ه

 • هرمنوتیک ادبی

 • ی

 • یادنامه

 • یتیم(مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار