• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهنم (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهنّم ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

جهنم (فقه)، به معنای جایگاه کافران و منافقان در عالم آخرت
جهنم (علوم قرآنی)، به معنای مسائل مربوط به جهان دیگر و نام‌های دیگر آنرده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار