• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تنجیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشگویی حوادث با استناد به حرکات فلکی و امور عارض بر سیارات و همچنین تقسیط را تَنجیم گویند و از معنای اول به مناسبت در باب تجارت سخن رفته است.
تنجیم به مفهوم نخست عبارت است از خبر دادن از حوادث آینده همچون ارزانی یا گرانی کالا، جنگ یا صلح، بیماری مانند وبا و نحوست یا سعادت ایّام با استناد به حرکات فلکی و اموری مانند اتّصال، افتراق، مقابله، تربیع و تسدیس که بر سیارات عارض می‏گردد.تنجیم با اعتقاد به استقلال حرکات فلکی و عوارض سیارات و یا مشارکت آنها با خداوند در تأثیرگذاری و ایجاد حوادث حرام می‏باشد.
البتّه پیشگویی رخدادهای آینده اگر نشأت گرفته از این اعتقاد باشد که خداوند متعال برای پیدایی هر پدیده‏ای سببی قرار داده که امور عالم را به وسیله آن اسباب تدبیر نموده و به جریان می‏اندازد و حرکات فلکی و عوارض سیارات را برای رخداد حوادثی از جمله این اسباب قرار داده، اشکال ندارد و جایز است.
خبر قطعی دادن از حوادثی که از حرکات فلکی و عوارض سیارات استخراج می‏گردد حرام است.
اِخبار از رخدادهایی همچون ماه و خورشید گرفتگی، هلال، اتّصال و افتراق سیارات که مبتنی بر اصول و قواعد علمی محکم است از تنجیم حرام به‏شمار نمی‏رود.


 
۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۱.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰۸-۱۰۷.    
۳. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۸.    
۴. هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۳۴۳-۳۴۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۱.    


رده‌های این صفحه : نجوم | واژه شناسی
جعبه ابزار