• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تصریح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصریح به آن نوع سخن گفتنى اطلاق مى‌شود که در آن احتمال خلاف ظاهر لفظ نمى‌رود. از آن به مناسبت در باب نکاح سخن رفته است.


۱ - معنای لغوی تصریح

[ویرایش]

تصریح یعنی روشن و آشکارا سخن گفتن.

۲ - احکام تصریح به خواستگاری

[ویرایش]

تصریح به خواستگاری زن با نبود مانع براى ازدواج با وى جایز، بلکه مستحب است و تصریح به خواستگارى زنى که در ایام عده طلاق بائن یا عدّه وفات به سر مى‌برد حرام است مگر براى شوهر در عدّه طلاق بائن به شرط عدم وجود مانع از قبیل سه طلاقه بودن زن. مردى که زنش را سه طلاقه کرده جز بعد از ازدواج زن با محلل و گرفتن طلاق از وى، نمى‌تواند به صراحت از او خواستگارى کند؛ هرچند براى دیگران پس از سپرى شدن ایام عدّه، تصریح جایز است.
هرجا تعریض به ازدواج حرام باشد تصریح به آن نیز حرام خواهد بود.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة، ج۵، ص۲۳۹-۳۴۰.    
۲. الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۹۰-۹۱.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۱۹.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۲۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۰۳.    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار