• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعدام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِعدام، مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص است.اعدام از ریشه «ع د م» در لغت به معنای از بین بردن، کشتن و نیز هلاک کردن آمده است.
[۱] ترتیب العین، ص۵۲۱، «عدم».
[۲] لغت نامه، ج۲، ص۲۵۰۷، «اعدام».در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع دیگر صادر می‌شود.
[۳] اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۵۸.
[۴] المصطلحات الفقهیة والقانونیه، ص۶۰.این مجازات با به دار آویختن، به صلیب کشیدن و تیرباران کردن مجرم یا روشهایی دیگر به اجرا در می‌آید.


اعدام در علم کلام به معنای خارج کردن شئ از دایره وجود
[۵] شرح المصطلحات الکلامیه، ص۲۸.
، پراکنده ساختن یا تخریب عالم است
[۶] دایرة‌المعارف تشیع، ج۲، ص۲۶۹.
که خارج از اصطلاح فقه و حقوق است. از اعدام با واژه‌ها و تعبیرهای « قتل = کشتن»، « صلب = دار آویختن»، « رجم = سنگسار کردن»، « حرق = سوزاندن» و « قصاص نفس » یاد شده است.


احکام‌القرآن، جصاص؛ اسلام و دفاع اجتماعی؛ بررسی تطبیقی مجازات اعدام؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ تاریخ تمدن، ویل دورانت؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع‌البیان عن تأویل آی‌القرآن؛ جامع عباسی؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)؛ دایرة المعارف تشیع؛ زبدة البیان فی براهین احکام القرآن؛ سلسلة الینابیع الفقهیه؛ سنن ابن ماجه؛ شرح المصطلحات الکلامیه؛ صحیح البخاری؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی؛ الفقه علی المذاهب الاربعه؛ کتاب مقدس؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال؛ لغت‌نامه؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیه؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ وسائل الشیعه.


۱. ترتیب العین، ص۵۲۱، «عدم».
۲. لغت نامه، ج۲، ص۲۵۰۷، «اعدام».
۳. اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۵۸.
۴. المصطلحات الفقهیة والقانونیه، ص۶۰.
۵. شرح المصطلحات الکلامیه، ص۲۸.
۶. دایرة‌المعارف تشیع، ج۲، ص۲۶۹.
۷. نساء/سوره۴، آیه۸۹.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۱۵۷.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۱۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۲.    
۱۲. نساء/سوره۴، آیه۱۵۷.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۱۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۳.    
۱۵. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۱.    
۱۶. هود/سوره۱۱، آیه۹۱.    
۱۷. کهف/سوره۱۸، آیه۲۰.    
۱۸. مریم/سوره۱۹، آیه۴۶.    
۱۹. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۱۶.    
۲۰. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۸.    
۲۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۴.    
۲۲. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    
۲۳. بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.    
۲۴. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    دائرة‌المعارف قرآن کریم، مقاله اعدام.    جعبه ابزار