• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارسال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از معانی ارسال، فرستادن است و در باب‌های صلات، حج و ... به کار رفته است.


۱ - معانی ارسال

[ویرایش]

ارسال به چند معنا می آید:
۱- رها ساختن یا گسيل کردن
۲- فرستادن
۳- سه طلاق دادن زن در يک مجلس با يک لفظ
۴- حذف همه يا برخی از راويان سند حديث.

۲ - ارسال به معنای رها ساختن

[ویرایش]

مفهوم اول در باب‌های صلات، حج و صيد و ذباحه به مناسبت آمده است.
ارسال دست‌ها به هنگام قيام در نماز و نيز ارسال يک طرف عمامه بر روی سينه، و رها کردن پرنده پس از ذبح آن مستحب است.
کسی که صيدی را بگيرد و وارد حرم کند، رها ساختن آن واجب است.

۳ - ارسال به معنای گسیل کردن

[ویرایش]

مفهوم دوم در باب‌های طهارت، جهاد، هبه، غصب و صيد و ذباحه آمده است.
گسيل کردن آب غسل میّت به چاه مستراح و نيز انداختن آب به قلمرو دشمن به هنگام جنگ بدون ضرورت، مکروه است. فرستادن هدیه برای خويشاوندان مستحب است.
اگر کسی در ملک خود آبی روانه کند و موجب زيان به ديگری شود، چنانچه در حدّ نياز وی بوده و گمان به تعدی به ملک ديگری نداشته باشد، ضامن نيست.
از شرايط حليّت صيد سگ شکاری اين است که با فرستادن صاحبش، در پی صيد رود و با بازداشتن وی، بازبايستد و به هنگام ارسال نام خدا برده شود.

۴ - ارسال به معنای سه طلاق دادن

[ویرایش]

مفهوم سوم در باب طلاق آمده است.
با سه طلاق دادن زن در يک مجلس با يک لفظ مانند گفتن «طلّقتک ثلاثا»، سه طلاق محقّق نمی‌شود. در تحقّق يک طلاق، اختلاف است.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۹، ص۲۸۲.    
۲. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۱۳۳.    
۳. جواهر الکلام،ج۲۰، ص۳۰۶.    
۴. جواهر الکلام،ج۴، ص۱۴۷.    
۵. الروضة البهیة،ج۲، ص۳۹۲.    
۶. العروة الوثقی (تکملة)،ج۱، ص۱۶۸.    
۷. جواهر الکلام،ج۳۷، ص۵۹.    
۸. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۱۹.    
۹. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۳۰.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۳۲، ۱۱۶-۱۱۷.    


۶ - منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد۱ صفحه ۳۵۳.    


رده‌های این صفحه : حج | طلاق | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار