• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شرعی (واقعی) ادله نامیده می‌شود.ادله، جمع دلیل و در لغت به معنای مرشد و راهنما است.


در اصطلاح اصولی‌ها، دلیل به چیزی گفته می‌شود که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد؛ به بیان دیگر، وسیله‌ای است که مجتهد را - وجدانا" یا تعبدا" - به حکم واقعی می‌رسان .

۲.۱ - محدوده تعریف

این تعریف شامل ادله قطعی و ظنی معتبر (امارات) می‌گردد، اما اصول عملی را در بر نمی‌گیرد، زیرا این اصول به منظور تعیین وظیفه عملی مکلف در حالت شک به کار می‌رود . برخی از اصولی‌ها حکم شرعی را اعم از حکم واقعی و ظاهری معنا کرده‌اند.
[۲] نائينی، محمدحسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۳.
[۴] عزيز برزنجي، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج۱، ص۲۴.
[۵] فضلی، عبد الهادی، مبادى اصول الفقه، ص۱۷.۱. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۱.    
۲. نائينی، محمدحسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۳.
۳. بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریة، ص۴۹.    
۴. عزيز برزنجي، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج۱، ص۲۴.
۵. فضلی، عبد الهادی، مبادى اصول الفقه، ص۱۷.
۶. جرجانی، محمد بن علی، التعریفات، ص۴۶.    
۷. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۲.    فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۰، برگرفته از مقاله «ادله».    


جعبه ابزار