• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وظیفه عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف مستفاد از اصول عملی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

وظیفه عملی، مقابل حکم تکلیفی بوده و عبارت است از دستور العملی که شارع یا عقل هنگام جهل مکلف به حکم شرعی واقعی، برای رفع سرگردانی او در مقام عمل، اعتبار می‌کند؛ بنابراین، وظیفه عملی از نوع حکم تکلیفی نبوده است.
[۲] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۴، ص ۷-۹.
[۳] محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۲، ص ۲۰۹.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۱.    
۲. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۴، ص ۷-۹.
۳. محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۲، ص ۲۰۹.
۴. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۳، ص ۵۱.    
۵. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۳۱.    
۶. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۴۲.    
۷. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۱۸۵.    
۸. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۳۱۷.    
۹. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۵، ص ۹.    
۱۰. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۷۷.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۱۰، برگرفته از مقاله «وظیفه عملی».    جعبه ابزار