• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرن از اصطلاحات تقویمی به معنای هر صد سال
قرن (عیب) به فتح قاف، راء استخوانی در فرج و مانع جماعرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار