• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی از امیرزادگان و رجال قرن نهم و صاحب کتاب مشهور تذکرةالشعراء بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

دولتشاه از امیرزادگان و رجال قرن نهم بود. پدرش، امیرعلاءالدوله اسفراینی، از ندیمان شاهرخ تیموری (حک: ۷۹۶ ـ ۸۵۰)
[۱] سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء، ج۱، ص۳۳۷، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۱۸/۱۹۰۰.
و خود از نزدیکان سلطان حسین بایقرا (حک :۸۷۳ ـ ۹۱۱) و امیر علیشیر نوائی بود.
دولتشاه برخلاف سنّت خانوادگی از امارت دست کشید و به کسب فضایل پرداخت
[۲] نوائی، امیرعلیشیر، تذکرة مجالس النفائس،ج۱، ص۱۰۸ ، چاپ علی اصغر حکمت، تهران ۱۳۶۳ش.
و در پنجاه سالگی تألیف تذکرةالشعراء را آغاز کرد.
[۳] سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء، ج۱، ص۱۱ ـ ۱۲، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۱۸/۱۹۰۰.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء، ج۱، ص۳۳۷، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۱۸/۱۹۰۰.
۲. نوائی، امیرعلیشیر، تذکرة مجالس النفائس،ج۱، ص۱۰۸ ، چاپ علی اصغر حکمت، تهران ۱۳۶۳ش.
۳. سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء، ج۱، ص۱۱ ـ ۱۲، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۱۸/۱۹۰۰.


۳ - منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تذکرة‌الشعراء»، شماره۳۳۹۳.    
اجعبه ابزار