• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تنافی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنافی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تنافی حقیقی، ناسازگاری ذاتی میان مدلول دو دلیل
تنافی عرضی، ناسازگاری میان مدلول دو دلیل به قرینه امر خارجی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار